OBAVJEŠTENJE O

RASPOREDU POLAGANJA PISMENOG I USMENOG DIJELA STRUČNOG

ISPITA U SKLOPU KONKURSA ZA PRIJEM DRŽAVNOG SLUŽBENIKA

U UREDU KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

PRI UREDU PREDSJEDAVAJUĆEG VIJEĆA MINISTARA BiH

 

Datum polaganja stručnog ispita: 29. januar 2010. godine (petak).

 

Pozicija: viši stručni saradnik za pravne poslove

 

Pismeni dio stručnog ispita biće održan 29.01.2010. godine sa početkom u 10:30 sati za I grupu kandidata prijavljenih na poziciju 1/01 – viši stručni saradnik za pravne poslove:

 

Redni broj
Ime i prezime kandidata
1. Arnaut Tila
2.
Bilješko Ivana
3. Bjelica Vanja
4.
Cilenšek Davor
5.
Čaušević Muris
6. Dedović Miralem
7.
Delić Aleksandra
8.
Gutić Alma
9.
Hrustanović Dina

 

 

Za II grupu kandidata prijavljenih na poziciju 1/01 – viši stručni saradnik za pravne poslove pismeni dio stručnog ispita će biti održan 29.01.2010. godine sa početkom u 11:00 sati.

 

Redni broj
Ime i prezime kandidata
1. Kuduzović Mirela
2.
Pašić Ermina
3. Renovica Nemanja
4.
Spahić Enela
5.
Škaljić Sanela
6. Teskeredžić Sadmir
7.
Vrbanjac Sanela
8.
Zubović Andrea

 

Usmeni dio (intervju) za sve kandidate (I i II grupa) koji polože pismeni ispit, biće održan isti dan, 29.01.2010. godine sa početkom u 12:30 sati.

Mjesto održavanja stručnog ispita: prostorije Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo

 

NAPOMENA: Kandidati su dužni na pismeni dio ispita ponijeti ličnu kartu, a kandidati koji polože pismeni dio ispita, dužni su na intervju donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca).