Seminar pod nazivom 'Implementacija komunikacionih aktivnosti i kampanja lobiranja (Implementiong Communication and Lobbying Campaigns)' održan je u glavnom gradu Albanije, Tirani, u periodu 27. septembar – 02. oktobar 2009 godine. Ograniziran od Regionalne škole za javnu upravu (Regional School for Public Administration – RESPA) i Evropskog instituta za javnu upravu (European Institute for Public Administration – EIPA), seminar je okupio državne službenike iz zemalja regiona koji su direktno uključeni u komunikacijske aktivnosti u okviru svog radnog mjesta. Tako su na seminaru učestvovali portparoli, stručnjaci za komunikacije i odnose s javnošću iz javnih uprava i institucija Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije, Crne Gore, Hrvatske i Kosova. Ured koordinatora za reformu javne uprave također je imao svog predstavnika na ovom događaju.

Kao glavni ciljevi seminara istaknuti su sticanje sveobuhvatnog razumijevanja trenutne situacije u pogledu komunikacije i medija u Evropskoj Uniji i razvijanje kompetencija učesnika za aktivno djelovanje u oblasti komunikacije i lobiranja. Stečena znanja učesnicima bi trebala pomoći u razvijanju ekspertize i stvaranju baze za efikasniji rad u matičnim administracijma u ovoj oblasti koja sve više dobija na značaju i u regionu.

Tematski, seminar je obuhvatio strateški aspekt komunikacije (komunikacijske strategije i planovi, alati, metodologija, okruženje), tekuću ili dnevnu komunikaciju (odnosi s javnošću, komunikacijski kanali, poruke, sadržina), i lobiranje kao svakodnevan i bitan aspekt komunikacije, naročito sa aspekta Evropske Unije i njenih institucija. U tom smjeru, a kroz interaktivne prezentacije i radionice, predavači su učesnicima pokušali pružiti uvid u teoriju i, naročito, evropsku praksu u pomenutim oblastima.

Tako je, na primjer, učesnicima predstavljen savremeni trend institucija Evropske Unije i zemalja članica koje aktivno koriste socijalne mreže (facebook, twitter, digg itd.) u svrhu komunikacije sa okruženjem. Prezentirano je medijsko okruženje u Briselu kao srcu Evropske Unije, i odnosi koji vladaju u svakodnevnoj komunikaciji. Istaknuta je važnost lobiranja u institucijama Evropske Unije i dati praktični primjeri iz prakse ove izuzetno bitne aktivnosti. Istaknut je strateški pristup komunikaciji kroz pravljenje strategija i planova kao izuzetno bitna aktivnost administracije, što pokazuje i rastući značaj komunikacione politike Evropske komisije (EC's Communication Policy).

Učesnici su seminar ocijenili kao izuzetno uspješan i koristan, a očekivanja su da će prezentirana iskustva iz prakse Evropske Unije i zemalja članica uvelike pomoći u razmijevanju evropskih zahtijeva, te u svakodnevnim aktivnostima na polju komunikacije institucija javne uprave sa užim i širim okruženjem.