Sastanak Nadzornog tima za implementiranje Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju, sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

2.    Imenovanje članova Implementacionog tima za projekat „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I“

3.    Imenovanje člana komisije za javne nabavke ispred korisnika projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I“

4.    Razno.

biće održan u utorak 09.06.2009. godine, sa početkom u 11 sati, u prostorijama Federalnih institucija BiH u Mostaru, Ul. dr. Ante Starčevića bb, Mostar.