URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

OBAVJEŠTENJE

O NABAVCI

 

 

 

USLUGE

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: Ured koordinatora za reformu javne uprave

Kontakt osoba: Azra Branković, Svjetlana Bošnjak

Adresa: Vrazova 9

Poštanski broj: 71000

Grad: Sarajevo

Identifikacioni broj: 4200334950020

Telefon: 033/565-762;033/565-786

Fax: 033/565-761

E-mail: Azra.Brankovic@parco.gov.ba;Svjetlana.Bosnjak@parco.gov.ba

Internet adresa: www.parco.gov.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE ZA UČEŠĆE

Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)

I.5.b na državnom nivou, ostali

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)

Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Ugovor o uslugama za implementaciju projekta "Informacijski sistem upravljanja budžetom", Odluka o nabavci br. 01-07-199-8/08

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Informacijski sistem upravljanja budžetom kao u tenderskoj dokumentaciji

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA

Kao u tenderskoj dokumentaciji. Maksimalna vrijednost budžeta za ugovor je do 1.271.290,00 KM bez uračunatog PDV-a.

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Na području Bosne i Hercegovine, odnosno na lokacijama kako je bliže određeno u tenderskoj dokumentaciji

II.7. PODJELA NA LOTOVE

Ne

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17. ZJN)

Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

18 mjeseci od potpisivanja ugovora, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (član 16 ZJN)

Da, u iznosu od 15.000,00 KM

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI SA GARANCIJOM ZA PONUDU (član 16-17 UPZ)

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN)

Ne

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ)

Ukoliko ponuđač zahtijeva avansno plaćanje, dužan je obezbijediti avansnu garanciju, kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN)

Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slučajeva navedenih u članu 23. Zakona o javnim nabavkama na način i u formi kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24. ZJN)

Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN)

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA

Otvoreni – za međunarodnu konkurenciju

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)

a) Samo najniža cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ)

Da, kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)

Tenderska dokumentacija može se preuzeti do 3.07.2009. godine svakim radnim danom od 10,00 do 16,00 sati na adresi ugovornog organa navedenoj pod I.1. ili će biti dostavljena zainteresiranim dobavljačima na njihov zahtjev. Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije dobavljači trebaju mora poslati u pisanoj formi (putem pošte ili faksa). Nije predviđena novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE

Ponude se podnose na jednom od službenih jezika BiH

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA ZA UČEŠĆE

13.07.2009. godine do 12,00 sati

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

120 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda.
 
IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Ugovorni organ će izvršiti javno otvaranje punuda u otvorenom postupku dana 13.07. 2009. godine na adresi Vrazova 9, u Sarajevu u 12 sati.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

1.Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista može biti eliminirana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

2. Dobavljači mogu od ugovornog organa tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije u skladu sa Uputstvomo primjeni Zakona o javnim nabavkama najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponude navedenoj pod IV.6. tj. do 3.07. 2009. god. ili dostavljanjem pisma na faks broj 033/565-761, kontakt osobe: Azra Branković, Svjetlana Bošnjak.

3. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom obavještenju o javnoj nabavci.

4. Ugovorni organ zadržava pravo da prekine-otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga-slučajeva navedenih u članu 12. Zakona o javnim nabavkama, o čemu će obavijestiti ponuđače i objaviti obavještenje o otkazivanju.

SUMMARY OF THE NOTICE ON PROCUREMENT

Section I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRFSS OF THE CONTRACTING AUTHORTY

Organization: Public Administration Reform Coordinator's Office

Contact person: Azra Brankovic; Svjetlana Bosnjak

Address: Vrazova 9

Postal code. 71000 Town: Sarajevo

ID number: 4200334950020

Telephone: 033/565-762; 033/565-786

Fax: 033/565-761

Electronic mail (email): Azra.Brankovic@parco.gov.ba Svjetlana.Bosnjak@parco.gov.ba

Internet addres (URL): www.parco.gov.ba

II.1. TYPE OF CONTRACT:

Services

II.4. DESCRIPTION OF THE OBJECT OF THE CONTRACT

Budget Management Information System

II.5. TOTAL, QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT

As in tender documentation. Estimated value of the project is 1.271.290,00 KM without the VAT

IV.1. TYPE OF PROCEDURE:

Open

IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (Art. 18 PPL)

Tender documentation can be taken until July 3, 2009 every work day from 10,00 hrs. to 16,00 hrs. at the address of the contracting authority stated under I.1, or it will be submitted to the interested candidates at their request submitted in written form (by mail of fax). No financial fee is stipulated for taking the tender documentation.

IV. 6 TIME LIMIT FOR SUBMISSION OF BIDS

July 13, 2009, 12,00 hours