Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa četvrte sjednice Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, koja je održana 03.02.2009. godine;

2.    Izmjene Poglavlja 6. u projektnom zadatku „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakonskih i drugih propisa“, a u skladu sa mišljenjem Agencije za javne nabavke;

3.    Dogovor o daljoj realizaciji projekta Baza podataka propisa (LDB – Legislative Data Base);

4.    Razno.

biće održan u utorak 24.03.2009. godine, s početkom u 12 sati, u prostorijama Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar mira 1, Brčko distrikt BiH.