Ured koordinatora za reformu javne uprave sklopio je danas sa firmom Deloitte savjetodavne usluge d.o.o. Zagreb Ugovor o konsultantskim uslugama za realizaciju projekta “Uspostava mreže info polica”.

Usluge su nabavljene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.   

Provođenjem projekta „Uspostava mreže info polica“ biće unaprijeđeno interno komuniciranje unutar institucija uprave kao i međusobna komunikacija službenika za odnose s javnošću na različitim upravnim nivoima, a što je predviđeno i Akcionim planom 1 Strategije reforme javne uprave. Također će biti pojednostavljeno informiranje građana o aktivnostima vlada u BiH, posredstvom mreže jednoobraznih info polica u Vijeću ministara BiH, entitetskim i Vladi Brčko distrikta BiH.

Svrha projekta je uspostava prakse redovnog izdavanja, distribucije i međusobne razmjene promotivnog i informativnog štampanog materijala o aktivnostima, uslugama i nadležnostima Vijeća ministara BiH, entitetskih i Vlade Brčko distrikta BiH. Tako će, naprimjer, građani Brčko distrikta BiH imati priliku informisati se ne samo o tome koje projekte i novosti priprema Vlada Distrikta, nego i koje su nadležnosti i kakve usluge pružaju ostali administrativni nivoi.

Projekt predviđa uspostavu 12 info polica (po 3 u VM, Vladu FBiH, Vladu RS i Vladu BD) kao i formiranje mini redakcija,  koji će prema uputama eksperta koncipirati info materijale (biltene, brošure) vlada.  

Vrijednost ugovora iznosi 133.000 KM, a projekt je finansiran iz sredstava Fonda za reformu javne uprave.