Sve analize i trendovi u posljednjih 20 godina upućuju na to da je suština reforme javne uprave u promjeni ponašanja i načina rada državnih službenika, jedan je od glavnih zaključaka Međunarodne konferencije o javnoj upravi i reformi administracije, koja je 3. i 4. decembra održana u Londonu.  Sve administracije svijeta, istakli su učesnici konferencije, pa i one u najrazvijenijim zemljama suočavaju se sa problemom neefikasnosti, pretjerane potrošnje, tromosti i korupcije, a finansijske krize, razvoj tehnologije i sve veća očekivanja građana, faktori su koji povećavaju pritisak za promjenom u javnoj upravi.

"Propisivanje pravila nije garant promjene ponašanja u administraciji. Potrebno je napraviti odmak od ustaljene predstave o tome šta je državna administracija, početi razmišljati na način da posao u javnoj administraciji nije doživotan i da bi se vlade trebale preorjentisati sa neposrednog pružaoca na regulatora usluga građanima", smatra Tereza Kuristin, analitičarka u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Sličnog mišljenja je i Gas O'Donel, sekretar u kabinetu britanskog premijera, koji je istakao da bi se administracija trebala baviti i takvim stvarima kao što su popularizacija i subvencioniranje korištenja alternativnih izvora energije, javnog prevoza ili automobila sa smanjenom emisijom štetnih gasova. U tom slučaju bi, vjeruje O'Donel, administracija potvrdila da je zainteresovana za svakodnevne, praktične probleme i potrebe građana.

"Odnos između građana i administracije je takav da građani od države traže da zadovolji njihove potrebe, a država nastoji da te potrebe promijeni", kazao je O'Donel, zaključivši da taj odnos treba preispitati.

Iskustva donatora

Kus Rišel, iz Generalnog direktorata za pomoć Evropske komisije govorio je o iskustvima donatora u davanju novčane pomoći za razvoj administracija. Ponovivši već ustaljenu tezu da donatori plasiraju novac vodeći se geopolitičkim interesima vlada svojih zemalja, Rišel je istakao da "ni pod kojim uslovima ne treba dati pomoć državi koja je nije tražila ili koja nije jasno artikulisala kakva joj vrsta pomoći treba".

Među najnovijim trendovima u pokušajima da se administracije širom svijeta učine efikasnijima i otvorenijima, navedeni su:

  • individualizacija javne uprave, odnosno porast broja državnih       službenika koji rade po ugovoru i plaćeni su po učinku
  • poticanje javno-privatnog partnerstva u pružanju usluga
  • kreiranje konkurentske, takmičarske klime među sektorima unutar institucije.

Na konferenciji je bilo riječi i o korupciji u državnoj administraciji, na koju, prema analizama godišnje odlazi 3% svjetskog bruto društvenog proizvoda. Indeks percepcije korupcije za 2008. godinu, koji je izračunao Transparency International, pokazao je da je najmanja korupcija u Singapuru, Novom Zelandu i Švedskoj, dok je najveća u zemljama subsaharske Afrike i u konfliktnim azijskim državama. Obzirom da je korupcija dvosmjeran proces, neke zemlje su domaćim zakonima predvidjele strožije kazne za davatelja nego primatelja mita.

Konferenciju je organizovao Centar za parlamentarne studije iz Londona, a među učesnicima iz 22 države svijeta, bio je i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH.