Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa;

2. Izbor Predsjedavajućeg Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa;

3. Diskusija o Projektnom prijedlogu "Unapređenje pravila i procedura za izradu zakonskih i drugih propisa".

4. Razno

biti će održan u ponedjeljak 21.07.2008. godine, sa početkom u 11:30 sati, u prostorijama Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 1, Banja Luka.