Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Institucionalne komunikacije, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog tima za oblast Institucionalne komunikacije

2. Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima

3. Glasanje o projektnom prijedlogu “Strateška komunikacija“

4. Glasanje o projektnom prijedlogu za nivo Brčko distrikta „Podrška jačanju građanskog učešća na lokalnom nivou“

5. Prezentacija načina popunjavanja monitoring tabele Izvještaja o kvartalnom napretku implementacije AP 1

6. Razno

Održat će se u utorak, 20. maja 2008. godine u 12 sati u prostorijama Ureda kooridnatora za reformu javne uprave, ulica Bjelave 85, Sarajevo.