Partnerske zemlje
  Zemlje korisnice

U Dubrovniku je od 23. – 25. aprila 2008. održan međunarodni sastanak "Inovacije u oblasti javnog upravljanja u mediteranskom regionu".

Organizatori susreta bili su Odjel Ujedinjenih nacija za Ekonomska i socijalna pitanja (UN DESA) i Središnji Ured za upravu Vlade Republike Hrvatske. Gotovo sve zemlje mediteranskog regiona su uzele učešće na ovom skupu, prvenstveno putem svojih predstavnika u ranije uspostavljenoj mreži inovatora, ali i značajnog broja ministara i drugih visokih zvaničnika nadležnih za pitanja uprave i javnog upravljanja koji su prepoznali značaj i iskazali podršku afirmaciji i transferu inovacija među zemljama u regionu. Značajan doprinos skupu dali su i predstavnici drugih organizacija i ustanova koje podržavaju aktivnosti na razvoju inovacija u regiji Mediterana (formez.org, caimed.org, ashinstitute.harvard.edu, formez.it). Listu učesnika možete vidjeti ovdje.

Cilj susreta bio je predstavljanje stanja u pogledu inovacija u Javnom upravljanju (javnim poslovima i državnom službom) u zemljama sudionicama skupa, razmjena iskustava i naročito razmatranje modela i mogućnosti za prijenos i preuzimanje inovacija između zemalja u regionu. Dnevni red sastanka možete vidjeti ovdje .

Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine, na poziv organizatora skupa po prvi put je sudjelovao na ovoj vrsti susreta koji se održavaju od 2003.godine.

Zamjenik koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine, Suad Musić predočio je skupu stanje inovacija u javnom upravljanju u Bosni i Hercegovini naglašavajući posebno kontekst inovacija u našoj zemlji usmjeren pretežno na institucionalnu izgradnju, a tek manjim dijelom i na usluge nižih upravnih nivoa. Predstavio je i najznačajniji dio inovacija koje su proistekle iz takvog konteksta, te mjere koje se poduzimaju na afirmaciji inovacija u upravljanju. Među oblastima u kojima je potrebno dalje razvijati inovacije posebno se osvrnuo na potrebu osiguranja integrisanih usluga građanima. Ovo je od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu obzirom da se različite javne usluge osiguravaju na različitim upravnim nivoima uslijed čega su građani nerijetko u dilemi na koji način, po kojoj proceduri i od kojih sve organa trebaju zatražiti pružanje neke usluge pri čemu su i troškovi koji terete građane značajno viši. Jednako bitno ukazao je i na potrebu razvoja modela participacije građana i civilnog društva u kreiranju javnih politika i donošenju instrumenata njihove provedbe te daljeg unaprjeđenja partnerstva sa nevladinim sektorom u vršenju javnih poslova i pružanju javnih usluga. Na kraju je dao i preporuke za dalju promociju inovacija među kojima se posebno zanimljivim i korisnim pokazala međunarodna praksa (UN, EU) uspostave Programa nagrada za najbolje inovacije koje su preuzele i brojne zemlje u svojoj praksi (UNPAN, Dubai International Award, Bettergov.ie). Cjelokupnu prezentaciju možete vidjeti ovdje.

Predstavnici UNDESA su sudionicima skupa predstavili i distribuirali nacrt Vodiča za transfer i prilagođavanje inovacija u upravljanju koji je pripremljen u okviru Programa za Inovacije u javnoj upravi u regiji Mediterana (InnovMed) sa primarnim ciljem da olakša proces transfera i prilagođavanja inovacija fokusirajući se na praktične alate transfera i ključne faktore uspjeha. Tekst Vodiča na engleskom jeziku dostupan je ovdje.

Susret je okončan prihvatanjem Deklaracije o promicanju kulture inovacija u upravljanju u mediteranskoj regiji kojom su sumirani zaključci i preporuke budućih aktivnosti na nacionalnom i nivou regije Mediterana.

Prezentacije svih učesnika sastanka biće postavljene na web-situ organizatora skupa u narednih 7 dana.