Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o odobravanju Planskog dokumenta o uvođenju CAF standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u Federaciji BiH za razdoblje 2022-2024. godina.

Dokument je sačinjen sukladno neophodnim aktivnostima iz Akcijskog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022., a u okviru mjere “Utvrđivanje instrumenata kvaliteta usluga koje pruža javna uprava i usmjerenost na korisnike usluga” i trebao bi poslužiti kao instrument za učinkovitu provedbu planiranih reformskih ciljeva i dostizanje pokazatelja napretka reforme javne uprave u periodu 2022-2024. godina.

Cilj je, kako je između ostalog navedeno u ovom dokumentu, podržati proces organizacionog unaprijeđenja i modernizacije administracije kroz uvođenje odabranih modela za upravljanje kvalitetom u organima državne službe, čime se podiže opća razina organizacijske učinkovitosti, povećava razine kvaliteta usluga i zadovoljstvo korisnika usluga javne uprave.

Agencija za državnu službu Federacije BiH zadužena je inicirati aktivnosti iz Planskog dokumenta i da izvjesti Vladu FBiH o postignutim rezultatima na godišnjoj razini.