Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju bore protiv korupcije poduzela je niz sustavnih aktivnosti sa ciljem što učinkovitije prevencije korupcije u Bosni i Hercegovini, a jedna od aktivnosti je i kreiranje i dostavljanje vladama i svim tijelima za sprečavanje korupcije u našoj zemlji Okvirnog plana za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije COVID-19.

Okvirni akcioni plan sadrži sedam glavnih mjera za čiju realizaciju su zadužene institucije sa javnim ovlaštenjima na državnoj razini, razini entiteta, županija i Brčko distrikta BiH uz direktnu koordinaciju sa Agencijom i tijelima za sprečavanje korupcije.

Akcioni plan za prevenciju korupcije institucija BiH za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 dostavlja se svim institucijama Bosne i Hercegovine na daljnje nadležno postupanje u pravcu kreiranja i provedbe pojedinačnih planova institucija BiH, u skladu sa funkcionalnim nadležnostima svake pojedinačne institucije BiH uz obvezu povratnog izvještavanja ove Agencije skladno članu 24. Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (“Službeni glasnik BiH” br: 103/09 i 58/13).

Akcijski plan za prevenciju korupcije Ureda koordinatora za reformu javne uprave za vrijeme trajanja pandemije COVID-19