Sjednica Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima bit će održana u petak, 02.12.2016. godine, sa početkom u 13:00 sati, u prostorijama Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo.

Predlaženi dnevni red:

  1. Usvajanje dnevnog reda,
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 04.2016. godine,
  3. Informisanje o aktivnostima na implementaciji projekta „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“, uz učešće predstavnika implementatora,
  4. Informisanje o aktivnostima na implementaciji projekta „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“ i konsultacije o materijalima za obuku trenera, uz učešće predstavnika implementatora,
  5. Razmatranje nacrta projektnog prijedloga „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrkta BiH“, uz učešće angažovanog eksperta gđe Edne Karadže
  6. Razno (informisanje o statusu dokumenta „Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH“, informisanje o promjenanama u funkcionisanju ReSPA-e i koordiniranju unutar BiH za potrebe ReSPA-e, uz učešće gdina. Aleksandra Karišika, informisanje o ostalim projektima u oblasti upravljanje ljudskim potencijalima).