Članovi zajedničke radne grupe za izradu novog strateškog okvira za reformu javne uprave na radionici koja je održana jučer u Sarajevu, u organiziciji OECD/SIGMA i Ureda koordinatora za reformu javne uprave,  razmatrali su ključne prioritete u pet reformskih oblasti nove strategije reforme javne uprave.

Jedan od najvećih izazova za buduću strategiju reforme javne uprave jeste kako upravljanje javnim finansijama uskladiti sa novim strateškim okvirom za nastavak reforme javne uprave, budući da Vijeće ministara BiH, vlade entiteta i Brčko distrikta BiH izrađuju individualne strategije upravljanja javnim finansijama.

„Principi javne uprave, koji su crvena nit za novi strateški okvir za nastavak reforme javne uprave, obuhvataju reformu sistema javnih finansija.  Stoga, mislim da oblast javnih finansija treba naći mjesto u novoj strategiji reforme javne uprave”, poručio je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave.

Članovima zajedničke radne grupe predstavljeni su ključni prioriteti u pet reformskih oblasti, a koje su definisali članovi tematskih radnih grupa. Prioriteti se, između ostalog, odnose na efikasnost u odlučivanju o javnim politikama, uskladjenost/usaglašenost strateškog i srednjoročnog planiranja u BiH, učinkovit javni nadzor nad provodjenjem javnih politika, unapređenje transparentnost procesa zapošljavanja sa fokusom na kompetencije kandidata, proaktivnu transparentnost institucija, unaprijeđenje organizacione strukture javne uprave, osiguranje interoperabilnosti i podataka u javnoj upravi.