U Sarajevu je 30. marta 2016. godine održana završna konferencija projekta koji je finansirala Evropska unija „Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora u Bosni i Hercegovini“. Projekat je doprinio reformiranoj, učinkovitoj, transparentnoj i uslužnoj javnoj upravi te je imao za cilj organizovanje sistematskih programa obuke koji će omogućiti dobre i učinkovite prakse javne uprave na svim nivoima vlasti.

U programu obuke za efikasnu provedbu upravnih postupaka i procesa odlučivanja u upravi sudjelovalo je oko 2.000 državnih službenika na svim nivoima uprave.

„Evropska unija je razvila visoke standarde javne uprave i isto zahtjeva od svih zemalja koje joj se žele pristupiti; da pokažu da imaju upravni sistem koji je osposobljen da osigura provođenje pravila i propisa EU,“ izjavio je Melvin Asin, šef Kooperacija pri Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Također je ukazao na ključne evropske principe javne uprave koje je potrebno slijediti. „Ovi principi javne uprave uključuju odvajanje politike od administracije, postojanje profesionalne i nepristrasne javne uprave te efikasno upravljanje javnim sredstvima“, zaključivši da „još mnogo posla predstoji da se uradi na reformi  javne uprave u BiH i EU je spremna pomoći bh. vlastima u ovom procesu“.

Državni koordinator za reformu javne uprave u BiH, Dragan Ćuzulan, pohvalio je dobru saradnju ostvarenu sa svim sudionicima na projektu. Također je naglasio da projekat nije samo koristio državnim službenicima koji su pohađali obuke u efikasnom nadzoru upravnih postupaka i procesa odlučivanja u upravi, već  i samim građanima i ukupnoj isplativosti upravnih postupaka na svim nivoima vlasti.

„Iskreno vjerujem da će voditelji upravnih postupaka i inspektori u oblasti donošenja upravnih odluka voditi buduće upravne postupke na profesionalan i kvalitetan način na temelju znanja stečenog na aktivnostima u okviru obuke, što bi u konačnici imalo za cilj postizanje većeg zadovoljstva bh. građana, smanjenje broja žalbi i manje budžetske izdatke“, zaključio je Ćuzulan.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici nadležnih državnih i entitetskih ministarstava i Brčko distrikta BiH, kao i predstavnici javne uprave na svim nivoima vlasti u BiH.

Evropska unija je finansirala ovaj projekat iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2012) u iznosu od 898.940 eura. Projekat je prethodnih 29 mjeseci provodio konzorcij na čelu sa European Consulting Group iz Beograda (ECG) u saradnji sa Human Dynamics. (Izvor: Europa.ba)