Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija bit će održan u  petak, 04.03.2016. u 13:00 sati u prostorijama Ureda koordinatora za RJU, Vrazova 9, Sarajevo.
 

Predloženi dnevni red:

  1. Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a
  2. Informisanje o statusu projekata u proceduri javne nabavke ″Obuka službenika za odnose s javnošću/informisanje – faza II″ i ″Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH″
  3. Predstavljanje i diskusija o nacrtu projektnog prijedloga ″Strateška komunikacija – faza II″
  4. Predstavljanje nacrta revidiranog projektnog prijedloga ″Funkcionalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u državnoj službi BiH″
  5. Predstavljanje nacrta revidiranog projektnog prijedloga ″Najbolje evropske prakse institucionalne komunikacije″
  6. Raspava o aktuelnosti projekta ″Približavanje uprave građanima – set aktivnosti″
  7. Predstavljanje nacrta pozicionog dokumenta o strateškoj komunikaciji i najava narednih aktivnosti vezanih za dokument
  8. Izbor predsjedavajućeg NT-a za naredno tromjesečje
  9. Razno.