Federalna vlada, na sjednici održanoj jučer, primila je na znanje Godišnji izvještaj o napretku (praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini) za period januar – decembar 2014. godine, sa preporukama prioritetnih aktivnosti i Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2014. godinu. Usvojena je i Informacija o aktivnostima u procesu reforme javne uprave.  

I ovog puta potvrđena je opredijeljenost Federalne vlade za nastavak aktivnosti utvrđenih Strategijom reforme javne uprave i Revidiranim akcionim planom 1, a posebno onih koje se odnose na implementaciju sredstava Fonda za reformu javne uprave za prioritetne projekte u reformskim oblastima  Strateškog planiranja, Koordinacije i izrade politika, Javnih finansija, Upravljanja ljudskim potencijalima, Institucionalne komunikacije, e Uprave i Upravnih usluga.

Resorni federalni ministri i rukovodioci federalnih upravnih organizacija i stručnih službi, koji su određeni kao nosioci aktivnosti u Revidiranom akcionom planu 1 Strategije reforme javne uprave u BiH, su zaduženi da u programe rada za 2015. godinu unesu obaveze iz Revidiranog akcionog plana 1, koje nisu realizirane do kraja 2014. godine.

Koordinator za reformu javne uprave u Federaciji BiH zadužen je da, u saradnji sa članovima nadzornih timova i Federalnim zavodom za programiranje razvoja, prati realizaciju ove obaveze.

Resorni federalni ministri, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i direktori stručnih službi, koji su u RAP-u 1 Strategije reforme javne uprave određeni za nosioce aktivnosti, obavezni su da prilikom pripreme zakona i drugih propisa koji se rade u skladu s obavezama iz Strategije reforme javne uprave, osiguraju učešće članova nadzornih timova za određenu reformsku oblast.

Federalna vlada podržala je aktivnosti na izradi analize reforme javne uprave i dokumenata o daljim pravcima reforme i zadužila provedbene strukture da, nakon izvršenih usaglašavanja, ovaj dokument dostave Vladi FBiH na razmatranje.