Završni događaj projekta finansiranog od strane EU "Jačanje institucija za zaštitu životne sredine / okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za pretpristupne fondove" ("EnvIS") održan je danas u prostorijama Delegacije Europske unije u BiH, u Sarajevu.

Projekat je dio opsežne podrške Europske unije sektoru zaštite okoliša / životne sredine u BiH, uključujući projekte okolišne infrastrukture, u iznosu od gotovo 90 miliona eura, dodijeljenih u okviru IPA 2007. – 2011. programa.

Projekat EnvIS  je pridonio jačanju tehničkih, administrativnih i programskih kapaciteta institucija uključenih u upravljanje okolišem u BiH, u skladu sa EU IPA zahtjevima (posebno u vezi s IPA II), te unaprijedio proces aproksimacije EU u sektoru okoliša / životne sredine.

Implementacija projektnih izlaznih rezultata, prijedloga i preporuka od strane nadležnih institucija korisnica će također omogućiti ispunjavanju uslova za korištenje sredstva IPA II u sektoru okoliša / životne sredine, koje je uslovljeno postojanjem usvojenih strategija za područje cjelokupne države i poboljšanom koordinacijom među svim zainteresiranim stranama.

Gdin. Melvin Asin, šef kooperacija pri Delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini je izjavio: “EU je u procesu pripremanja druge faze finansiranja IPA-e za regiju, uključujući i BiH, za period 2014. – 2020. To pokazuje značajan i konkretan angažman od strane EU prema građanima BiH, kao i prema kontinuiranom razvoju zemlje. Međutim, zbog nepostojanja sektorske strategije na državnom nivou, kao i zbog zastoja u implementaciji postojećih projekata, sektor okoliša nije uključen u podršku Europske unije u okviru programa IPA 2012. – 2015. Vjerujem da je projekat kojeg danas službeno zatvaramo pridonio ispunjenju ovih zahtjeva.”

U toku trogodišnje implementacije projekta, pripremljena su 53 različita dokumenta. Među ostalima najvažniji su tekst Strategije aproksimacije propisa sa pravnom stečevinom EU u oblasti okoliša / životne sredine Bosne i Hercegovine (EAS BiH) s tri implementacijske strategije za entitete i Brčko Distrikt BiH, četiri teksta specifičnih planova za implementaciju direktiva (DSIP-i), svaki sa tri odvojena akciona plana za implementaciju direktiva (APID-i) na entitetskom / BD BiH nivou, tri teksta implementacijskih planova (IP) za implementaciju tri međunarodna okolišna ugovora, svaki sa tri zasebna plana aktivnosti (PA) za entitetski / BD BiH nivo, prijedlog za bh. upravljanje okolišnim podacima i strategiju izvještavanja i prijedlog za uspostavu koordiniranog sistema okolišnog project pipeline-a u državi za identifikaciju i finansiranje prioritetnih projekata vezanih za obaveze pristupanja.

Gdin. Marko Slokar, vođa EnvIS projekta je naveo: "Službeni strateški dokumenti pripremljeni na temelju izlaznih rezultata EnvIS projekta i usvojeni od strane relevantnih nadležnih institucija u BiH bi značajno pridonijeli napretku sektora okoliša / životne sredine u procesu približavanja EU, i ujedno sektoru omogućili pristup IPA II sredstvima."

Projekat EnvIS je pridonio boljem razumijevanju procesa usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu / životnoj sredini i procesu pristupanja EU među zvaničnicima u nadležnim institucijama u BiH; pomagao u izradi Strategije aproksimacije propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu sa provedbenim mjerama; pridonio kvalitetnijoj implementaciji međunarodnih sporazuma o okolišu / životnoj sredini; predložio poboljšanja sistema upravljanja podacima o okolišu / životnoj sredini i sistema izvještavanja, komunikaciju institucija za zaštitu okoliša / životne sredine s javnosti i pridonio poboljšanju kapaciteta nadležnih tijela u pripremi projekata, procjeni i planiranju investicija.

Projekat “Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/ okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za pretpristupne fondove“ (“EnvIS”) je finansiran od strane Europske unije u iznosu od 2.879.600,00 eura putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2008). Projekat je implementiran od strane kompanije Eptisa Servicios de Ingenieria S.L. iz Madrida, Španija u konzorcijumu s ECORYS, Holandija BV.