U okviru projekta "Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora"  koji se realizira kroz reformsku oblast Upravni postupci i upravne usluge, a finansira se sredstavima IPA-e 2011, završen je ciklus obuka za državne službenike sa  na nivoa Brčko distrikta BiH i Republike Srpske.  

Pomenute obuke su jedan od kjlučnih aktivnosti projekta i podijeljene asu na module sa odgovarajućim  silabusima. Ukupno ih je šest: moduli 1-2 odnose se na opća pitanja upravnog postupanja, odnosno inspekcijskog nadzora, moduli 3-4 odnose se na pitanja praktične primjene upravnog, odnosno inspekcijskog postupka, kao i analizu konkretnih primjera iz prakse, te moduli 5-6 odnose se na provjeru znanja (individualni testovi i grupni zadaci) i zajedničku evaluciju postignutih rezultata od strane trenera i učesnika.

Obuku je u periodu 7. marta do 11. aprila 2014. godine prošlo ukupno 80 polaznika sa nivoa Brčko distrikta BiH, te  498 učesnika sa nivoa Republike Srpske u periodu 7. aprila do 10. oktobra 2014. godine.

Obuke za nivo Federacije BiH počele su 13. oktobra 2014. i očekuje se da će obuhvatiti ukupno 248 polaznika. Prva grupa polaznika danas je završila obuku, te su im uručeni certifikati.

Obuka za predvidjenih 565  polaznika sa nivoa institucija Bosne i Hercegovine održati će se početkom 2015. godine.

Cilj ovog projekta je da doprinese efikasnijoj, transparentnijoj i uslužno orijentiranoj javnoj upravi, putem obuke državnih službenika koji vode upravne postupke i inspektora u javnoj upravi na svim nivoima vlasti u BiH.

Projektom će biti obuhvaćena obuka  1.500 voditelja upravnih postupaka i inspektora, koji u obavljanju svojih redovnih aktivnosti postupaju po Zakonu o upravnom postupku, odnosno Zakonu o općem upravnom postupku.