Početna konferencija projekta “Jačanje antikorupcijskih kapaciteta i mreža organizacija civilnog društva iz te oblasti“ održana je u Sarajevu u petak, 25.04.2014.godine. Konferencija je poslužila za predstavljanje zaključaka i preporuka dobijenih tokom istraživanja uticaja postojeće Antikorupcijske strategije i njenog Akcionog plana, metodološkog pristupa u izradi navedenih dokumenata za period 2015-2019, kao i za predstavljanje projekta svim zainteresiranim stranama.  

Predstavljene su tri komponente projekta, a one se odnose na jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za efektivniju borbu i prevenciju korupcije, podršku institucijama koje su zadužene za borbu protiv korupcije na različitim nivoima vlasti i mehanizmima koordinacije između njih, uključujući i organizacije civilnog društva i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije i davanje podrške koordinaciji sa javnim institucijama koje su aktivne na polju borbe protiv korupcije.  

Učešće na konferenciji uzeli su predstavnici javnih institucija na državnom i entitetskim nivoima, predstavnici organizacija civilnog društva i medija. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave.