Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Javne financije bit će održan u petak 14. ožujka 2014. godine u 11 sati. Sastanak će biti u prostorijama Ministarstva financija i trezora BiH, Trg BiH 1, 17 kat, kabinet gđe Edite Đapo.

Predloženi dnevni red:

1.    Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog        20.02.2014. godine;
2.    Ažuriranje liste  projekata iz reformske oblasti Javne financije u skladu sa Revidiranim AP1 i  utvrđivanje liste prioritetnih projekata za 2014. godinu;
3.    Usvajanje projektnog zadatka „Informacioni sistem trezora Brčko distrikta“;
4.    Informacije o projektu „Javno privatno partnerstvo“;
5.    Rotacija predsjedavajućeg Nadzornog tima za reformsku oblast Javne financije;
6.    Razno.