Na sastanku Nadzornog tima za Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, koji je održan u Brčkom, analiziran je Godišnji izvještaj o napretku za 2013. godinu. U okviru toga, raspravljalo se i o trenutnom stanju u reformskoj oblasti Strateško planiranje, koordinacija i izrada plitika, kao i o provedbi mjera iz Revidiranog akcionog plana 1 u prošloj godini.

Dogovoreno je da do 30. januara članovi NT dostave evenualne komentare na Godišnji izvještaj o napretku za 2013.

Kada su u pitanju prioritetni projekti za 2014. godini, NT je usaglasio dvije projektne ideje i to "Izrada softvera za podršku izradi nacrta zakona i drugih propisa" i "Baza zakonskih propisa".