Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH održala je jučer u Sarajevu sastanak sa Mirsadom Jahić, koordinatoricom za reformu javne uprave u FBiH te novoimenovanim koordinatorom za Brčko distrikt BiH Nenadom Kojićem na kojem je razgovarano o aktivnostima na pripremi prioritetnih projekata te projekata u implementaciji kao i o  utvrđivanju liste prioriteta za ovu godinu koji će se realizirati u procesu reforme javne uprave u BiH.

Koordinatori su ocijenili da je od iznimne važnosti finaliziranje implementacije projekta “Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka”. Projekat je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave i ima za cilj usvajanje okvira interoperabilnosti, na svim nivoima u javnoj upravi, a koji je u skladu sa evropskim okvirom interoperabilnosti EIF 2.0. Kroz projekt je izrađen  i set pratećih dokumenata. Nakon što Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave u BiH usvaji finalni izvještaj projekta i sa dokumente, očekuje se da i vlade u BiH usvoje strateški dokument okvira interoperabilnosti. Projekat je ključan za uspostavu temelja za uspješno funkcioniranje sistema elektronskih usluga u području javne uprave u BiH.

Stručni savjetnici za reformske oblasti izvjestili su koordinatore da su tokom prošle godine pripremali nekoliko projekata koji su označeni kao prioritetni u 2012, a bit će realizirani tokom ove godine. Radi se o projektima „Strateško planiranje i razvoj politika – faza II“, „Javno-privatno partnerstvo“, „Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada“, koji se odnosi samo na Republiku Srpsku, „Uspostavljanje i/ili ojačavanje kapaciteta  institucija za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka, „Studija izvodljivosti, analiza i optimizacija procesa i specifikacija zahtjeva za implementaciju jedne od osnovnih i prioritetnih usluga e-Vlade za posao“, „Implementacija  zajedničkih servisa za eUsluge“.  

Pored ovih, Ured je pripremao i druge projekte čija implementacija bi trebala početi u ovoj godini, kao što su to „Informacioni sistem trezora Brčko distrikta BiH“, „Informacioni sistem upravljanja budžetom na nivou kantona” – BMIS II, „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH”, „Uspostava informacionog sistema za upravljanje elektronskim učenjem u strukturama državne službe u BiH“ te ''Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II”.

O listi prioritetnih projekata u 2013. godini bit će razgovarano na sjednici Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave planiranoj za mart ove godine.