Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast e-uprava, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Izbor predsjedavajuieg Nadzomog tima za sljedeći period

3. Usvajanje Zapisnika sa prošlog sastanka Nadzornog tima (održanog 14. decembra 2012.godine)

4. Razmatranje aktivnosti Projektnog prijedloga ,,Studija izvodljivosti za implementaciju sistema one-stop-shop za registraciju poslovnih subjekata" (prijedlog predstvanika Republike Srpske)

5. Razmatranje novih projektnih ideja

6. Stanje projekta ,,Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za ramjenu podataka"

7. Angažovanje i rad članova Nadzomog tima (Poslovnik o radu; Zajednička platforma o principima i načinu implementacije AP1 Strategije za reformu javne uprave)

8. Izvještaj o napretku za 2012. godinu  – osvrt za reformsku oblast e-uprava

9. Dopis Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u vezi implementacije Zakona o digitalnom potpisu Bosne i Hercegovine

10. Razno

biće održan 08.02. 2013. godine u prostorijama Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1 s početkom u 13:00 časova.