Poslovne novine : Intervju sa Semihom Borovac, državnom koordinatoricom za RJU

U okviru reformskih procesa koji se u Bosni i Hercegovini provode u skladu sa Strategijom reforme javne uprave i Akcionim planom za reformu javne uprave teče proces prilagođavanja uprave savremenim trendovima. Javna uprava zahtijeva organizacijske i funkcionalne promjene, kao i jačanje kadrovskih potencijala za odgovor na uvođenje novih metoda u radu, u skladu sa dobrim evropskim praksama. Također, zahtijeva viši nivo interresorne koordinacije unutar upravnih struktura kako na horizontalnom tako i na vertikalnom nivou, te otvorenost uprave za uključivanje zainteresirane javnosti i građana u proces kreiranja politika i praćenje njihovih efekata. O ovome opširnije govori Semiha BOROVAC, državna koordinatorica za reformu javne uprave    

Da li ste zadovoljni do sada ostvarenim ciljevima koje predviđa Revidirani  akcioni plan, te da li aktivnosti teku planiranom dinamikom?

– Reforma javne uprave provodi se u šest reformskih oblasti na četiri upravna nivoa u BiH. Tokom 2011. osjetio se određen zastoj u njenom provođenju, što je trebalo nadoknaditi u 2012. godini. Značajnu ulogu u ovome imalo je Vijeće ministara BiH koje je usvojilo Operativni plan za izvršavanje nerealiziranih obaveza iz 2011., a s preporukom da to učine i ostale vlade što je u dobroj mjeri uticalo na rješavanje ovih obaveza. Opredijeljenost je državnih službenika da, kroz projekte koji se realizuju u pojedinim reformskim oblastima, unaprijede svoje znanje i vještine i prihvate nove metode rada i prakse na visokoprofesionalan način. To je pokazatelj uspješnosti reforme i garancija da se državni službenici na kvalitetan i odgovoran način pripremaju za prihvatanje evropskog zakonodavstva. Ono što nadležni organi i institucije zajedno sa nama moraju raditi jeste brže usvajanje ili izmjena zakona kojima se uklanjaju neophodne barijere za građane i privredne subjekte. Još uvijek su slabe aktivnosti na promociji reforme javne uprave, tako da se u javnosti stiče pogrešna slika o onome šta je njena suština. Nerijetko se pogrešno interpretiraju aktivnosti koje se provode. To je nešto što trebamo popraviti i RJU približiti zainteresiranoj javnosti.

Nedavno je okončan projekat “Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH -Implementacija faze I”. Sa kojim ciljem je realiziran, koji su njegovi rezultati, te u čemu je njegov značaj za rad centralnih organa vlasti u BiH?

– Posebno mjesto u razvoju koordinacijskih kapaciteta, uopće, Strategija daje centralnim organima vlada svih nivoa vlasti, odnosno generalnim sekretarijatima vlada, odnosno Vijeća ministara. Projekat "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I” realiziran je  od 20. jula 2010. godine do 20. novembra 2012. godine.

Svrha Projekta bila je implementirati zajednički model “Skicu razvoja centralnih organa vlada”, koji je usaglašen i, uz određena odstupanja u organizacijskom smislu na pojedinim nivoima, usvojili su ga Vijeće ministara BiH, Vlada Republike Srpske, Vlada Federacije BiH i Vlada Brčko Distrikta BiH. Projekat je realiziran tako što je odobren i usvojen novi ili revidirani pravni okvir kojim će se osigurati implementacija “Skice razvoja centralnih organa vlada u BiH”. Ovaj novi ili revidirani pravni okvir je obuhvatio procedure i strukturu centralnih organa;  pružena je tehnička podrška i edukacija kadrova za poslove uspostavljanja informacijsko-komunikacijskih pretpostavki i računarskog  sistema kao procedure neophodne za efikasno komuniciranje između centralnih vladinih organa. Realizacija ovog projekta direktno je doprinijela realizaciji ciljeva koji se odnose na unaprijeđenje procesa godišnjeg programiranja rada VM BiH/vlada, jačanje centralnih kapaciteta BD BiH, te ciljevima koji se odnose na poboljšanje horizontalne i vertikalne saradnje i koordinacije.

Početkom 2012. godine usvojena je lista prioritetnih projekata po reformskim oblastima za finansiranje iz Fonda za reformu javne uprave, koje su oblasti i projekti izdvojeni kao prioritet?

– U 2012. godini izdvojeno je pet prioritetnih projekata iz četiri reformske oblasti na kojima se radilo na izradi projektnog zadatka i razvoju tenderske dokumentacije. Radi se o projektima iz oblasti Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika – to je „Strateško planiranje i razvoj javnih politika II“ (SPPD II). Pripremili smo projektni prijedlog, strukturu budžeta ovog projekta, te logički okvir. Neke stvari se još trebaju doraditi i ubrzo će se taj projektni prijedlog naći na sjednici organa koji o tome odlučuje. Što se tiče reformske oblasti Javne finansije, pripremljen je projekt „Javno privatno partnerstvo“, te bi tender za ovaj projekat trebao biti raspisan početkom 2013. godine. U reformskoj oblasti E-uprava pripremljen je projektni prijedlog za projekat „Studija izvodljivosti za implementaciju One-stop-shop usluga za registraciju privrednih subjekata“ i kreće se u izradu projektnog zadatka početkom 2013. Što se tiče drugog planiranog projekta iz ove oblasti, „Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge: autentikacija i identifikacija, plaćanje usluga i integracija s bazičnim registrima“, projektna ideja je usvojena, nije se odmaklo dalje od toga. Za peti projekat „Uspostavljanje i/ili ojačavanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ u toku je izrada drugog nacrta projekta, a nakon konsultacija sa korisnicima. Poučeni dosadašnjim iskustvom, pažnju smo posvetili njihovoj kvalitetnoj pripremi, zato očekujemo bolje rezultate implementacije. Projekti su rađeni u saradnji sa ekspertima Njemačkog društva za tehničku saradnju GTZ. Radilo se i na projektima koji su počeli u godini ranije, te onima koje radimo zajedno sa Delegacijom Evropske unije i koji su planirani IPA programom.

Kojim aktivnostima je okončana 2012. godina, te koji su dalji planovi?

– Uspješno okončanim projektom „Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH” završili smo godinu. Realiziran je u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije. Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH je u obavezi da harmonizira svoje zakone sa evropskim. Svi zakoni koji su doneseni od 2008. godine moraju proći usklađenost sa EU zakonodavstvom. Jedino tako ne bi bilo slučajeva da pojedini nivoi vlasti na različite načine različitim metodama prihvataju transponiranje EU zakonodavstva. Okončali smo i projekat "Unaprijeđenje pravila za izradu zakona i opštih akata u BiH“, koji je bio odgovor na trenutno stanje i uočene probleme na izradi pravnih propisa na svim upravnim nivoima u BiH. Okončan je i projekat "Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima", a 2.400 državnih službenika je uspješno završilo obuku iz informatike i korištenja računara po savremenom ECDL sistemu. Projekat „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“ sa setom dokumenata poput Okvira interoperabilnosti privodi se kraju. Projekat „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“ sa setom dokumenata poput Okvira interoperabilnosti privodi se kraju. To je, zapravo, preduslov za e-usluge, odnosno za elektronsku razmjenu svih podataka između institucija na četiri upravna nivoa, dalje, to je preduslov za funkcionisanje e-usluga prema građanima i privrednim subjektima. Pri kraju je realizacija projekta „Informacioni sistem upravljanja budžetom” – BMIS. To znači da je uveden informacioni sistem za pripremu budžeta na sva četiri nivoa. Implementacija ovog projekta doprinosi bržem radu i većoj transparentnosti planiranja i trošenja budžeta. Evropska komisija imala je dva uslova za uplatu kredita našoj zemlji u iznosu od 100 miliona eura. Jedan od njih bio je uvođenje BMIS sistema.

Državni službenici bit će prvi put ocijenjeni po “Priručniku o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika – Vodič za uspješno upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH”, koji je proizašao kao jedan od izlaznih rezultata projekta “Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“. To će, zapravo, biti novo praćenje rada i učinka državnih službenika. Raspisali smo tendere za projekte „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe“, te za projekat „Obuka državnih službenika za odnose s javnošću – faza II“. Prvi projekat je zajednička aktivnost reformskih oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima i Institucionalna komunikacija, a drugi samo Institucionalna komunikacija. U 2013. godini planiramo nastaviti sve započete aktivnosti na projektima, kao i realizaciju ciljeva predviđenih Revidiranim akcionim planom 1.

Kako ocjenjujete zastupljenost žena na rukovodećim funkcijama u oblasti javne uprave?

–    Svjedoci smo da na ministarskim pozicijama u BiH ima jako malo žena. Ima na onim pozicijama koje nisu ministarske, ali koje su ključne, između ostalog, za procese evropskih integracija. Kao primjer su poslovi u Direkciji za evropske integracije, Direkciji za ekonomske odnose, koordinaciji RJU … Ovim poslovima uglavnom rukovode žene, što je dokaz da su preuzele vođenje veoma odgovornih poslova i u budućnosti bih voljela da ih više vidim i na ministarskim pozicijama.