Uredbom koju je jučer donijela Vlada FBiH, uređuju se pravila za postupanje Vlade FBiH, federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija u pripremi prednacrta / nacrta / prijedloga zakona, strategija, programa i drugih akta, koje donose ili predlažu federalni organi i Vlada, a u cilju osiguravanja učešća zainteresirane javnosti.

U obrazloženju Uredbe navodi se da Strategija reforme javne uprave koja je usvojena 2006. godine i koja se primjenjuje u entitetima i Brčko Distriktu BiH, sadrži konkretne preporuke u vezi sa procesom javnih konsultacija, prema kojem je bez podrške građana, teško praviti i provoditi dobre politike. Revidiranim akcionim planom uz Strategiju reforme javne uprave, u okviru dijela 1. pod nazivom “Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika“, predviđen je kao cilj postavljeno unaprjeđivanje konsultacija sa zainteresiranom javnošću“, te da je za realizaciju ovog cilja potrebno usvojiti smjernice za konsultacije sa zainteresiranom javnošću i ugraditi u poslovnike vlada obavezu poštivanja smjernica.

Institucije odgovorne za realizaciju ove aktivnosti su generalni sekretarijati vlada svih nivoa vlasti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 20. sjednici održanoj, 2011. godine, jednoglasno prihvatila Incijativu za institucionalno rješenje partnerskog odnosa sa organizacijama civilnog društva u Federaciji BiH, a ovom uredbom se konkretizuje i njihovo učešće u postupku izrade federalnih pravnih propisa i drugih akata.