Kako je i najavljeno, u ponedjeljak, 14. svibnja, 2012. godine, održan je prvi sastanak Savjetodavnog odbora (SO) Programa "Jačanje javnih institucija u BiH" između Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH (PARCO) i organizacije Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Sastanak je održan u hotelu Bristol u Sarajevu.   

Program Ureda koordinatora za RJU i GIZ-a "Jačanje javnih institucija u BiH" usmjeren je na jačanje odabranih institucija u BiH i poboljšanje kvaliteta njihovih usluga u skladu sa zahtjevima cijele države. Kako bi ovi ciljevi bili postignuti, uspostavljen je ovaj Odbor i to posebno u segmentu olakšavanja saradnje i uključivanja svih relevantnih partnera u održivo i dugoročno orijentirane aktivnosti Programa.  

Sjednicom Savjetodavnog odbora predsjedavala je državna koordinatorica za RJU Semiha Borovac. Nakon kraće diskusije, članovi SO jednoglasno su usvojili dokument Smjernice za rad Savjetodavnog odbora. Također jednoglasno, usvojena je i Strategija Programa jačanja javnih institucija sa zaključkom o polugodišnjem izvještavanju pojedinačnih institucija uključenih u Program o implementiranim aktivnostima Programa. 

Nosioci Programa su PARCO i GIZ, a četiri institucije koje su usključene u Program su: Agencija za statistiku BiH, Agencija za javne nabavke BiH, Centralna banka BiH i Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH.