FENA: Prilikom izrade zakona i drugih propisa u BiH neophodno je voditi računa o različitim implikacijama takvih koraka, uključujući njihov utjecaj sa finansijskog, socijalnog i aspekta okoliša, ocjena je sudionika završne Konferencije upriličene danas u Sarajevu u sklopu projekta "Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i akata u BiH".

"Svjedoci smo da se mnogo zakona u BiH veoma često donosi bez prethodnih analiza, provjera, konsultacija i širih rasprava" istaknula je državna koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac u izjavi za medije datoj uoči održavanja skupa.

 

Pojašnjava kako je temeljni cilj spomenutog projekta izrada jedinstvenih pravila, metodologije, standarda i načela koji se primjenjuju u Evropskoj uniji (EU) kada je u pitanju izrada zakona i drugih propisa i harmoniziranje bh. zakonodavstva s evropskom pravnom stečevinom.

 

Projekt omogućava da se putem jedinstvenih nomotehničkih pravila u BiH, na jedinstven način pristupi izradi određenih propisa uz obavezno postupanje koja ta pravila podrazumjevaju i koja se odnose sa donošenje legislative i procedure izvršnih i zakonodavnih organa vlasti, a rezultiraju višim stepenom sigurnosti u implementaciji zakona.

Na značaj spomenutih pravila i procedura ukazao je i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (UNSA) i ključni ekspert u Projektu prof. dr. Veljko Trivun, podsjećajući da BiH ima najsloženije ustavno uređenje u Svijetu (13 ustava, Statut Distrikta Brčko BiH).

"Izradom ovog projekta ispunjavamo preduslove koji se traže i u pristupnim pregovorima s EU" kazao je Trivun, navodeći da to podrazumjeva da normativni dio bude jedinstveno uređen te podsjećajući na iskustvo Republike Hrvatske na planu unifikacije hrvatskog nacionalnog prava s direktivama i drugim izvorima prava EU.

Po njegovim riječima, hrvatski Sabor je samo u posljednjoj predpristupnoj godini donio više od 200 zakona kako bi ubrzao procedure pristupanja EU.

Jelica Vidović iz Zakonodavne kancelarije Vlade Brčko Distrikta BiH kazala je da su spomenuta pravila već (u januaru) usvojena od Skupštine Distrikta, čime su prevladane prisutne neujednačenosti prilikom izrade određenih zakona, a što je rezultiralo kvalitetnijim pristupom u tom pogledu.

Kako je rečeno, pravila i procedure za izradu zakona, odnosno smjernice, usaglašene sa standardima EU-a, uveliko olakšavaju usaglašavanje politika kada se radi o donošenju konkretnih zakonskih i drugih akata.

 

Spomenuta pravila vrijedit će za državni, entitetski  (FBiH i RS) i nivo Brčko Distrikta BiH i unificirana su u omjeru od 90 posto.

 

Završnu konferenciju u sklopu spomenutog projekta organizirali su Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH i Ekonomski fakultet UNSA, koji je kao ugovorna strana sudjelovao u njegovoj realizaciji.