Dvadeset treća sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana u četvrtak, 08.12.2011. godine sa početkom u 11:00 sati  u u zgradi Vijećnice, Bulevar mira 1, Brčko.

Prijedlog dnevnog reda sjednice:

1.    Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održane 21.10.2011. godine;

2.    Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 1. juli – 30. septembar 2011. godine sa prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Kvartalni izvještaj;

3.    Izvještaj o radu Komisije za javnu nabavku – realizacija druge faze javne nabavke usluga za implementaciju projekta „Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH“ sa prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Komisije;

4.    Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH“ sa prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeli ugovora;

5.    Projektni zadatak „Izgradnja kapaciteta za prevenciju korupcije u strukturama državne službe u BiH“ sa prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka;

6.    Projektni prijedlog „Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II“ sa prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na projektni prijedlog;

7.    Projektni zadatak „Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II“ sa prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka;

8.    Tenderska dokumentacija za ugovor o javnoj nabavci roba informacijsko-komunikacijskog i računarskog sistema za projekat „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – implementacija faze I“ sa prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju;

9.    Informacija o potrebi produženja Ugovora o konsultantskim uslugama za projekat „Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih propisa i općih akata u BiH“ sa prijedlogom zaključka;

10.    Informacija o potrebi produženja Ugovora o uslugama za projekat „Obuka državnih službenika za primjenu informacijskih tehnologija i rad na računarima” sa prijedlogom zaključka;

11.    Informacija o statusu projekta „Publikovanje informativnog materijala Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade BD BiH“ sa prijedlogom zaključka;

12.    Informacija o potrebi zaključenja Aneksa Ugovora o uslugama za projekat „Informacijski sistem upravljanja budžetom“ sa prijedlogom zaključka;

13.    Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usuglašavanja između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave;

14.    Razno.