Povodom uspješnog završetka projekta "Razvoj sustava za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH", Ured koordinatora za reformu javne uprave, u saradnji sa implementatorom projekta, firmom "Djikic Consulting Services", organizira završnu konferenciju. Ova konferencija predstavlja sumiranje do sada urađenog u okviru projekta, kao i davanje smjernica za budući razvoj i primjenu upravljanja učinkom u državnoj službi u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, učesnicima konferencije, korisnicima projekta i javnosti bit će predstavljene aktivnosti projekta, rezultati ostvareni kroz projekt, te ostvareni i očekivani efekti.

Projekt "Razvoj sustava za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH" financiran je iz Fonda za reformu javne uprave, i provodio se na sve četiri razine uprave u BiH. Ključni korisnici projekta bili su Agencija za državnu službu BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, te Pododjeljenje za ljudske resurse Vlade Brčko Distikta BiH.

Konferencija će se održati 31.10.2011. godine u Sarajevu, u hotelu Bosnia, Kulovića 9, sa početkom u 11.00 sati. Konferenciju će otvoriti gđa. Semiha Borovac, državni korodinator za reformu javne uprave, i gđa. Aleksandra Rabrenović, vođa projektnog tima. Teme koje će biti prezentirane na konferenciji su:

 

  • "Važnost upravljanja učinkom sa aspekta provedbe mjera iz Strategije reforme javne uprave i Akcionog plana 1";
  • Prezentacija glavnih rezultata projekta;
  • Zapažanja glavnih korisnika projekta o postignutim rezultatima projekta;
  • Izlazna strategija projekta;
  • Diskusija i zaključci.

Pored predstavnika Ureda koordinatora i projektnog tima, konferenciji će prisustvovati i koordinatori za reformu javne uprave vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, članovi Nadzornog tima za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, predstavnici Implementacijskog tima ovog projekta, donatora, te predstavnici institucija – korisnika ovog projekta.