Deklaraciju o saradnji u procesu modernizacije javne uprave potpisali su u petak u Beogradu resorni ministri Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Albanije, dok će BiH i Hrvatska naknadno potpisati ovaj dokument.

Deklaracija će doprinijeti unapređenju dugoročnih oblika saradnje i razmjeni dobrih praksi i iskustava, uz dalju podršku regionalnim institucijama i inicijativama u ovoj oblasti, a potpisana je u okviru dvodnevne regionalne konferencije u Beogradu pod nazivom "Usluge vještine i kapaciteti – ključni izazovi u izgradnji moderne javne uprave u Evropi".

Jedan od uvodničara konferencije bila je i Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH koja je govorila o održivosti reforme i efektivnom korišćenju razvojne podrške.

Konferencija je omogućila razmenu iskustava, pristupa, dobre prakse i pouka između država, kako na ministarskom tako i na ekspertskom nivou, kao i diskusiju o iskustvima država članica EU.

Jedan od ciljeva konferencije bio je da se poveća svijest donosilaca odluka i kreatora javnog mnenja u regionu o potrebi osiguranja podrške za kontinuirano unapređenje javne usprave uz istovremeno osiguranje da nivo javnih rashoda ostane u okviru ekonomski prihvatljivih granica, pa i da se smanji gde je to moguće, sve sa ciljem da se uspostavi izuzetno kvalitetna javna administracija usklađena sa zahtevima moderne i građanima okrenute javne uprave.

Na skupu je učestvovalo 200 učesnika iz zemalja bivše Jugoslavije i Albanije.