Promocija publikacije „Na putu ka Europskoj uniji” koja se bavi nalazima istraživanja o stavovima građana Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji održana je jučer u Sarajevu. Publikaciju je priredio mr. Srđan Puhalo u suradnji sa koautoricama, mr.Tijom Memišević i doc.dr. Nerminom Mujagić.

Istraživanje koje provedeno u prosincu 2010. godine na uzorku od 1500 punoljetnih građana u 61 općini u Bosni i Hercegovini ukazuje da 43,7 % građana podržava ulazak zemlje u Europsku uniju, 43,3 % njih podržava ulazak ukoliko bi BiH imala koristi od toga, dok je znatno manji broj onih koji podržavaju ulazak BIH u EU samo ukoliko su i susjedne zemlje u EU (5,7 %). Mali je procenat onih građana koji ne podržavaju ulazak BiH u Evropsku uniju (6,8 %), dok samo njih 0, 4 % je ostalo neizjašnjeno.

Na pitanje ispitanika da li se lično osjećaju Europljaninom/kom 54,1 % odgovorilo je potvrdno.

Kada je riječ o strahovima od Europske unije, tačnije od onoga šta će dolazak u EU donijeti 61,% ispitanika strahuje od odlaska školovanih ljudi iz zemlje, 59, 4 % ispitanika smatra da će mladi otići iz zemlje, dok njih  46,7% je mišljenja da će ulazak u EU uniju donijeti obavezu pristupanja NATO savezu, a 43,3 % njih misli da će doprinijeti ukidanju entiteta. Procenat onih koji misle da će ulazak u Europsku uniju doprinijeti uništenju domaće privrede iznosi 34,6 %, dok čak njih 33,9 % strahuje od nemogućnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda za vlastite potrebe. Da će ulazak u EU donijeti moralno propadanje društva misli 31,4 % ispitanika, 25,1% je onih koji misle da će to doprnijeti gubitku nacionalne kulture i jezika dok 22,5% je onih koji misle da će ulazak u EU donijeti povećanju nezaposlenosti.

Interesantna je činjenica da se strah od ulaska u Europsku uniju povećava sa rastom starosti ispitanika , dok strah opada sa većim stepenom obrazovanja ispitanika, njihovog znanja o Europskoj uniji kao i većim stepenom prihoda domaćinstva.

Asocijacije građana Bosne i Hercegovine na Europsku uniju su različite. Najveći je broj onih koji EU poistovjećuju sa više radnih mjesta i boljom socijalnom zaštitom (36,8 %) , boljom ekonomskom situacijom (35,1 %), boljom budućnosti za mlade (34,2 %), mogućnošću lakšeg putovanja u inostranstvo (21, 9%), trajnim mirom u zemlji (14,3 %) , dok je najmanji procenat onih koje Europska unija asocira na zaštitu ljudskih prava (10,0%).

Izdavač ove publikacije je Centar za edukaciju Pro Educa, dok je projekt podržala Europska komisija.