Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa  održan je u utorak, 26. travnja  u prostorijama Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH u zgradi Parlamentarne skupštine u Sarajevu. Pored predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave sastanku su prisustvovali i članovi i zamjenici članova Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa.

Na sastanku je razgovarano o načinu realizacije mjera iz revidiranog Akcionog plana 1 Strategije za reformu javne uprave u BiH u 2011. godini. Kako bi se obezbijedila kontinuirana i ravnomjerna provedba mjera iz Akcionog plana 1, naglašena je potreba da sva ministarstva i druge nadležne institucije u svoje programe rada uvrste mjere iz Akcionog plana 1, a da će u tome svakako pomoći implementacija projekata „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH“ i „Jačanje BiH kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika“.

Razgovarano je i o uspostavi informacionog sistema za potporu procesu pripreme i usvajanja propisa koji uključuje i elemente e-demokratije i koji  je integriran sa sistemom e-sjednica vlade i elektronskom bazom propisa te o najboljem načinu realizacije ove aktivnosti za čiju je realizaciju predviđen prosinac 2013. kao krajnji rok. Prezentirana je i mogućnost povezivanja sistema za upravljanje dokumentima, e-baze propisa i sistema e-sjednica vlade.

Predočen je i projektni prijedlog „Izrada softvera za podršku izradi zakona i drugih propisa“, te je od članova Nadzornog tima zatraženo da s ciljem što kvalitetnije izrade projektnog prijedloga Uredu koordinatora za reformu javne uprave dostave svoje sugestije i prijedloge.

Na sastanku je također razgovarano i o uspostavi elektronske baze zakonskih i podzakonski  propisa na državnom, entitetskim nivoima kao i Brčko distriktu, odnosno uvezivanju svih baza propisa  kako bi se im se omogućio pristup kroz jedan web portal.