Sastanak Nadzornog tima za za oblast Informacione tehnologije, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje Zapisnika sa sjednice NT-a za oblast IT-a održane 23.11. 2010. godine;

3. Utvrđivanje plana rada NT-a iz oblasti IT-a za 2011. godinu;

4. Informacija o izmjeni u pristupu programiranja za IPA fondove i statusu prethodno upućenih projekata

5. Aktivnosti, diskusija, informacije o stanju aktualnih projekata u oblasti IT-a;

6. Informacija o preostalim aktivnostima po pitanju revidiranog AP1- komentari mjera u ostalim reformsklm oblastima relevantnim sa aspekla Informacijskih tehnologijama

7. Izbor predsjedavajućeg NT-a za oblast IT-a za naredni period;

8. Informacija o aktivnostima na izmjeni članova NT-a ispred Ministarstva prometa i komunikacija BiH:

9. Ostalo;

bit će održan 15.03.2011. godine sa početkom u 11:30 sati u prostorijama Agencije za Identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, Miše Stupara 38, u Banjoj Luci.