Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda sastanka

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 15.07.2010. godine

3. Informacija o  realizovanim i planiranim aktivnostima u sklopu procesa „Analize   implementacije reforme javne uprave u oblasti upravljanje ljudskim potencijalima“ uz predstavljanje radnog nacrta prijedloga mjera za revidirani sadržaj Akcionog plana 1 u oblasti ULJP  

4. Razmatranje  projektnih ideja  iz reformske oblasti  ULJP  koji se kandiduju za IPA 2011

5. Informisanje o aktivnostima ReSPA ( Regionalne škole za javnu upravu) i  inicijativa  za  unaprjeđenje  koordinacionih mehanizama i saradnje sa ReSPA u budućem periodu   

6. Razno.  

bit će održan 05.11.2010. godine sa početkom u 11:00 sati u Sarajevu, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, Trg Bosne i Hercegovine 1.