Kako privući sredstava iz evropskih fondova, pitanje je kojem bi Bosna i Hercegovina čak i ovoj vrlo ranoj fazi približavanja Evropskoj uniji, trebala posvetiti veliku pažnju. Pored programa klasične pomoći, kao što je to  ranije bio program tehničke pomoći CARDS ili onaj koji je sada dostupan zemljama Zapadnog Balkana IPA, novi mehanizam pomoći EU,  BiH kao zemlja potencijalni kandidat ima na raspolaganju finansijske fondove za prethodno dostavljene dobro urađene i isplanirane projekte.

Savjeti o tome kako se pripremaju projekti  na kvalitetan način, od projektne ideje pa do završnog izvještaja, za sve koji žele aplicirati za  nepovratna sredstva EU, mogu se naći u nedavno objavljenoj knjizi u izdanju Konsultantske kuće Revicon d.o.o., pod nazivom EU Fondovi. Ovaj vrlo koristan priručnik, prvi koji je objavljen kod nas, je napravljen  sa namjerom da pomogne  aplikantima iz BiH u pripremi i konačnoj izradi projektnih aplikacija, te upravljanju odobrenim projektima, u skladu sa metodologijom koju zahtijeva Evropska komisija.

Prema Okvirnom sporazumu između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o opštim načelima za sudjelovanje BiH u tzv. programima Zajednice, koji je stupio na snagu u januaru 2007. godine, BiH ima pravo učestvovati u više od dvadesetak  programa. Ipak, nivo informisanosti o pristupu evropskim fondovima u BiH je i dalje veoma nizak i potencijalni korisnici tih sredstava nisu dovoljno upoznati sa procedurama.

Grupa autora knjige  EU Fondovi (Jelena Misita, Martina Belić, Gordana Stojanović, Dženita Mutap, Zara Halilović i Branka Peurača), su obradili sve finansijske instrumente EU, koji su na raspolaganju aplikantima iz BiH, uz korisne savjete kako na pravi način aplicirati za bespovratna sredstva iz fondova EU. Znatna bespovratna sredstva koja su stavljena na raspolaganje pravnim licima u BiH zahtijevaju da se, pri samoj obradi neophodne dokumentacije i izrade projekta, poznaju sve njegove faze, od prijedloga do finalnog izvještaja, a namjera Revicona je da izdanjem ove knjige EU Fondovi pomogne da iskorištenost sredstava iz fondova EU u našoj zemlji bude značajno veća.

U jednoj od poglavlja knjige se naglašava kako je Evropska komisija  prepoznala da je u procesu pristupanja EU zemljama Zapadnog Balkana, pa tako i BiH, pored provođenja neophodnih demokratskih i institucionalnih reformi, potrebna jača podrška kod ispunjavanja ekonomskih kriterija i postizanja socio-ekonomske stabilnosti.

“Tako je Evropska komisija, u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama, prvenstveno sa EIB, EBRD i CEB, poduzela određene korake u tom smjeru.Imajući to u vidu, pojavila se potreba za prilagođavanjem postojećih finansijskih instrumenata IPA trenutnim okolnostima. Dakle, da se primijetiti da se u okviru nacionalnih programa IPA 2009 i IPA 2010 za BiH, za razliku od prethodnih nacionalnih IPA programa (2007 i 2008), kada je naglasak bio na projektima koji su imali za cilj provođenje neophodnih reformi u BiH, sada predloženim projektima želi, u velikoj mjeri, podržati socio-ekonomski razvoj i podići nivo zaposlenosti u BiH,” navodi se u knjizi.

Prema podacima Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, naša zemlja je od 2007. godine kroz IPA program dobila oko 160 miliona eura, a u periodu do 2011.godine ukupan iznos sredstava namijenjenih BiH će rasti do 440 miliona eura, prenosi reci.ba