Sastanak Nadzornog tima za provedbu Akcijskonog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog tima za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima;

2. Izbor predsjedatelja Nadzornog tima za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima;

3. Razmatranje revidiranog nacrta Studije izvodljivosti za Institut za javnu upravu BiH;

4. Razmatranje individualnog projektnog prijedloga Agencije za državnu službu Federacije BIH "Obuka državnih službenika za primjenu informacijskih tehnologija –ECDL";

5. Razmatranje individualnog projektnog prijedloga iz Agencije za državnu upravu Republike Srpske "Obuka državnih službenika prema ECDL standardu";

6. Informiranje o projektnim aktivnostima u vezi sa implementacijom projekta "Unaprijeđenje procesa zapošljavanja i odabira kadrova u državnoj službi";

7. Razno

bit će održan u srijedu 25.06.2008. godine, sa početkom u 11:00 sati, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, Bjelave 85, Sarajevo.

Radni materijali za ovaj sastanak dostupni su u sekciji za registrovane korisnike – Materijali nadzornih timova.