uvažene ekselencije,

Dame i gospodo,

Osobito mi je zadovoljstvo i čast pozdraviti sve nazočne i biti u prilici da obilježim, skupa sa vama, rezultat našeg opredjeljenja iskazanog još 2003. godine, da je reforma javne uprave prioritet, i zato je dokument koji je danas pred nama od kapitalne važnosti za početak još jedne u nizu reformi koje je Vijeće Ministara do sada poduzelo. Imajući u vidu započete pregovore o zaključenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, reforma sektora javne uprave veliki je prioritet koji stoji pred svim razinama vlasti u BiH.

Modernizacija javne uprave je polazna točka za dalji napredak BiH na putu ka Evropskoj Uniji. Strategijom ćemo definirati pravce, ciljeve i domete ove reforme, kako bismo ispunili sljedeća tri uvjeta za uspješnu reformu:

Prvi, dobro organizirana i kompetentna javna uprava preduvjet je za uspješnu izgradnju institucija, odnosno sve druge reforme ćemo lakše implementirati ako ih nadograđujemo na zdrav postojeći system.

Drugo, ovo je važna pretpostavka za ostvarivanje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava, po standardima najrazvijenijih demokracija.

Treće, moderna, efikasna, stručna i odgovorna administracija, sa jasnom podjelom nadležnosti i transparentnim aktivnostima, temelj je ukupne demokratizacije društva.

Pod modernizacijom i reformom javne uprave ja podrazumijevam organizirano uvođenje evropskih standarda i promjene koje će sistemski i trajno podići nivo efikasnosti i zakonitosti u radu javne uprave.

Ekonomična i profesionalna javna uprava je osnov i garancija za podizanje kvaliteta života građana, i omogućiti će njihovo aktivno uključivanje u tok procesa koji ih se direktno tiču. Također, tržišna ekonomija, razvoj privatnog sektora i održavanje ekonomskog rasta zahtijevaju modernu i fleksibilnu upravu koja će biti servis za učešće javnosti, budući da zastarjele i nefunkcionalne institucije ometaju ulaganje u privatni sector, usporavaju rast i ograničavaju učinak napora na smanjivanju siromaštva. Održivi razvoj možemo postići isključivo gradeći efikasne i ekonomične institucije.

Tokom sprovedbe ove reforme, od vitalne je važnosti da osiguramo razumijevanje i podršku javnosti za cijeli proces. Moramo objasniti javnosti da će reforma javne uprave po ovim principima biti kazna za sve one koji žele javnu upravu bez promjena, neefikasnu, netransparentnu, i neodgovornu, jer će ona za sve one koji žele dobro ovoj državi, biti dobrodošla. Pojačat ćemo disciplinu u svakodnevnom radu državnih organa, te uvesti mehanizme za nezavisnu ocjenu kako pojedinačnih učinaka, tako i rada uprave u cjelini. Ovo je jedini put kojim možemo doći do uprave koja će zadovoljavati potrebe građana na najbolji mogući način.

pored toga, za nas je imperativ da razvijemo pouzdan system koji će biti u stanju inkorporirati legislativu i standarde EU u domaći pravni system, jer dalji napredak BiH na njenom evropskom putu zavisit će od sposobnosti uprave da ravnopravno – kao uprava buduće EU članice – učestvuje u političkom sistemu EU, te da se na odgovarajući način posveti usvajanju, sprovedbi i primjeni Aquisa-a.

U svakom slučaju, politički i ekonomski napredak mora biti praćen odgovarajućim efikasnim kapacitetima koji će osigurati našu uspješnu integraciju u EU.

Direktni nositelji reformi u ovoj oblasti moraju biti svjesni da do rezultata nećemo doći preko noći, ni bez velikog truda. Dio obaveza koji je na Vijeću Ministara BiH za mene nije sporran i mi ćemo svoj doprinos dati savjesno i odgovorno, ali ćemo pored toga i aktivno tražiti od ostalih razina vlasti u BiH da se uključe u reformu javne uprave sa jednakomk posvećenošću.

Zahvaljujem svima koji su do sada dali doprinos Strategiji za reformu javne uprave u BiH, a posebno Evropskoj Komisiji i zemljama donatorima.

Svima vama koji ćete ovaj proces nositi od danas, želim uspjeh u radu i konkretne rezultate.

Hvala.