Uvažene ekselencije, drage kolege, poštovane dame i gospodo, čast mi je u ime Delegacije Europske komisije poželjeti vam dobrodošlicu na ovu veoma vaznu Konferenciju čija je tema reforma javne uprave. Ne treba potcjeniti činjenicu da smo danas tu kako bismo međusobno diskutirali o Strategiji reforme javne uprave. Po usvajanju Strategije moći ćemo reći da je ovo zapravo najveće dostignuće; posebno ako se u obzir uzme anamneza reforme javne uprave u zemlji.

Još od 2003. godine – kada su se vlade obavezale na poštivanje tzv. PAR obećanja – zemlja je pokušavala da proizvede sveobuhvatnu Strategiju reforme javne uprave. Jedan od najvažnijih doprinosa kreiranju ove sveobuhvatne strategije za cijelu zemlju bili su Sistemski pregled i pregledi različitih sektorskih funkcija koji su provedeni tokom 2004. i 2005. godine, zahvaljujući sredstvima Europske komisije. Svaki od njih je sadržavao i preporuke za narednih 5 godina, uz nekoliko nacrta akcionih planova.

Ured Koordinatora za reformu javne uprave je, ponovo uz podršku Europske komisije i uzimajući u obzir preporuke imenovanih predstavnika vlasti na svim nivoima, nastojao da korištenjem ovog materijala poboljša sveobuhvatnu Strategiju reforme javne uprave, tako da ona sadrži specifičnu viziju buduće javne uprave u zemlji, postavlja jasne ciljeve koje uprava treba dostići do kraja 2007., 2010. i 2014. godine, ali i definira i utvrđuje prioritetne potrebe reforme kako bi se postigli ovi kratkoročni, srednjoročni i dugoročni ciljevi.

Htio bih čestitati na predanom radu Uredu Koordinatora za reformu javne uprave, ali i još preko 50 državnih službenika sa svih nivoa vlasti koji su dali doprinos i prihvatili Strategiju. Ranije usvajanje Strategije reforme javne uprave je jasan pokazatelj da je Bosna i Hercegovina spremna da preuzme punu odgovornost za modernizaciju i reformu javne uprave.

Naravno, praksa će pokazati uspjeh i konkretne rezultate. Europsko partnerstvo je vrlo odlučno u tom pogledu. Naime, ono je provedbu državnog Akcionog plana za reformu javne uprave ocjenilo kao jedan od 5 najbitnijih srednjoročnih prioriteta. I to ne bez razloga. U današnjim izlaganjima ćete čuti da je Reforma javne uprave ključni faktor u nastojanjima BiH da postane članica Europske Unije. Usudio bih se reći da se značajan pomak ka europskim integracijama ne može napraviti bez ozbiljnog suočavanja sa načinom rada javne uprave. Proces europskih integracija bit će veliki teret za javnu upravu BiH. Istovremeno, postizanje europskih standarda u javnoj upravi Bosne i Hercegovine će ne samo povećati šanse za članstvo, nego i dati građanima ove zemlje šansu za bolju, uslužniju, efikasniju, efektivniju i transparentniju organizaciju koja je ekonomična i pomaže pokteranju privrednog razvoja.

Međunarodna zajednica je spremna pružiti podršku vladama u provedbi Strategije reforme javne uprave, nakon njenog usvajanja. Mi vjerujemo da bi Strategija reforme javne uprave trebala predstavljati osnovni okvir za ulaganje u ovaj sektor. S toga su Europska komisija i vlade Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Švedske i Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske ujedinile napore i uspostavile Fonda za reformu javne uprave iz kog će se finansirati aktivnosti predviđene Akcionim planom reforme javne uprave. Pored direktne tehničke podrške Uredu Koordinatora za reformu javne uprave, do sada je u Fond uloženo 4,5 miliona Eura za provedbu ovih aktivnosti.

Još jednom čestitamo Uredu Koordinatora za reformu javne uprave koji je, skupa sa relevantnim interesnim grupama na svim nivoima vlasti, proizveo ovu sveobuhvatnu Strategiju reforme javne uprave. Pozivamo državne, entitetske i vlasti Brčko Distrikta da usvoje strategiju i započnu provedbu akcionog plana što je prije moguće.

Hvala vam!