Moj šef/moja šefica u potpunosti podržava transparentnost, ali neke moje kolegice i kolege, posebno srednji menadžment, ne žele dijeliti informacije. Šta da radim?

27/10/2020

Razgovarajte s rukovodiocem o tome može li poslati e-mail svim zaposlenim u kojem će iskazati jasnu podršku proaktivnoj objavi informacija. Možete ponuditi da napišete nacrt takvog e-maila. Pokušajte ovu temu nametnuti na dnevni red sastanka kolegija (ili drugog foruma koji okuplja rukovodstvo). Pripremite informaciju, priložite joj standarde i plan proaktivne objave i potrudite se da […]

Meni ovo odlično zvuči, ali kako da dobijem podršku svog šefa/ svoje šefice da se ovo uradi? Neki od ovih standarda poput plata zaposlenika bi mogli biti veoma kontroverzni.

27/10/2020

Dobijanje podrške rukovodstva je ključno. Prvi korak ka tome je informisati rukovodstvo o ovoj inicijativi, objasniti njenu važnost, koristi koje će institucija njome imati i na koji ju je način moguće provesti. Važno je pripremiti se za predstavljanje ovoga rukovodstvu: analizirajte šta ste već objavili, šta jednostavno možete objaviti, na koje prepreke možete naići, napravite […]

U kojem formatu trebamo objaviti informacije?

27/10/2020

Preporuka je da se sve informacije za koje to moguće objavljuju redovno u elektronskim formatima koji omogućavaju jednostavnu ponovnu upotrebu. Ova preporuka je nadahnuta direktivom Evropske komisije o ponovnoj upotrebi informacija javnog sektora (2003/98/EC), ali i globalnom inicijativom Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP) u kojoj je BiH članica od 2014. godine. Dodatno, u dokumentu Politika […]

Hoće li ovo biti izvedivo na našoj web-stranici? Trebam li mijenjati web stranicu?

27/10/2020

Općenito, ako ste u mogućnosti da na sadašnjem web sajtu objavite informaciju ili dokument, nećete morati ništa da mijenjate. Ako web stranica vaše institucije već ima dobru strukturu informacija, tj. sadržaj koji se objavljuje je jasno kategorisan i kao takav je pristupačan posjetiocima koji ga lako i na intuitivan način pronalaze, onda ćete vjerovatno bez […]

Hoće li mi za objavu ovih informacija trebati puno vremena i koliko tačno?

27/10/2020

Da, trebaćete izdvojiti određeno vrijeme da prikupite i objavite informacije, kao i za sve ostalo što objavljujete na web sajtu. Takođe trebate ažurirati informacije na web sajtovima kada dođe do njihove promjene. Moguće je da vi niste osoba koja posjeduje potrebne informacije u vašoj instituciji, pa će i vaše kolege trebati odvojiti određeno vrijeme da […]

Zašto bi moja institucija objavljivala informacije koje ostale institucije ne objavljuju?

27/10/2020

Kao što je u sekciji „Gdje piše da to trebamo uraditi?“ već naznačeno, dio standarda proaktivne transparentnosti je već obuhvaćen određenim zakonima, odlukama Vijeća ministara BiH, međunarodnim konvencijama ili se već nalaze na nekoj web lokaciji. To što neka institucija ili čak većina njih ne objavljuje informacije čije je postavljanje na web već obaveza ili […]

Zašto bismo mi u Bosni i Hercegovini objavljivali nešto što nije objavljeno u drugim zemljama?

27/10/2020

Standardne informacije za objavu definirali su predstavnici institucija i organizacija civilnog društva, temeljem potreba javnosti, svojih kapaciteta i trenutne situacije. U obzir su uzete i dobre prakse u svijetu, no standardi su specificirani prema BiH. Neke države u Evropi proaktivno objavljuju puno više informacija (uključujući i otvorene podatke), a neke manje. Sve što je uvršteno […]

Zašto baš sada da objavljujemo ovo? Zašto sad ako nismo prije?

27/10/2020

Može se reći da je kroz višegodišnje djelovanje javnih institucija i civilnog društva u oblasti proaktivne transparentnosti i njihovo zagovaranja za unapređenjem transparentnosti urodilo određenim plodom. Iako Zakon o slobodi pristupa informacijama i dalje nije izmijenjen niti dopunjen kako bi sadržavao odredbe o proaktivnoj objavi informacija, mnoge institucije su već prepoznale važnost vlastite transparentnosti i […]

Zašto bismo to objavili na našoj web-stranici ako je već dostupno negdje drugo? Naprimjer, zašto objavljivati budžet naše institucije kada je već dio ukupnog budžeta na webu Ministarstva finansija i trezora?

19/10/2020

Objavljivanje informacija u vezi sa vašom institucijom odvojeno od drugih omogućava po sjetiocima vašeg weba da steknu odnositi na istraživače koji traže informacije o određenim institucijama (npr. u sektoru punu sliku o radu institucije. To se, naprimjer možezdravstva) i htjeli bi vaše podatke uporediti sa sličnim institucijama u regionu, Evropi ili svijetu. Ova praksa takođe […]

Gdje piše da to trebamo uraditi?

19/10/2020

Na 160. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 3. decembra 2018., usvojena je informacija Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH o aktivnostima preduzetim na unapređenju proaktivne transparentnosti.1 Zaključcima VM BiH institucije su obavezne da provedu standarde proaktivne transparentnosti te da o tome polugodišnje izvještavaju. Vijeće ministara BiH je na svojoj 155. sjednici usvojilo Strateški […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts