Header search

KVIZ

Testirajte svoje znanje!

pitanje #1

Koji međunarodni dokument garantuje pravo građana na transparentnost rada javne uprave?

KONVENCIJA UJEDINJENIH NARODA PROTIV KORUPCIJE
UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA

pitanje #2

Proaktivna transparentnost javne uprave je izrazito važna jer javna uprava troši novac građana, koji imaju pravo kontrolisati njen rad.

TAČNO
NETAČNO

pitanje #3

Da li Zakon o slobodi pristupa informacijama propisuje obavezu proaktivnog objavljivanja informacija o radu institucija javne uprave?

DA
NE

pitanje #4

Ko je začetnik Open Government Partnership inicijative - višedržavne inicijative čiji je cilj osigurati napredak u otvorenosti rada javne vlast?

BARACK OBAMA
DONALD TRUMP

pitanje #5

Proaktivna transparentnost rada javne uprave smanjuje prostor za korupciju i zloupotrebu javnih ovlasti.

TAČNO
NETAČNO

pitanje #6

Proaktivno povećanje transparentnosti u radu javne uprave povećava odgovornost institucija i povjerenje građana u njihov rad.

TAČNO
NETAČNO

pitanje #7

Promicanje prava javnosti da zna...

UMANJUJE ADMINISTRATIVNO OPTEREĆENJE LJUDSKIH, FINANSIJSKIH I TEHNIČKIH RESURSA
POVEĆAVA ADMINISTRATIVNO OPTEREĆENJE LJUDSKIH, FINANSIJSKIH I TEHNIČKIH RESURSA

pitanje #8

Proaktivna transparentnost javne uprave je važna, ali rad javne uprave, po zakonu, nije javan.

TAČNO
NETAČNO

pitanje #9

Proaktivna objava informacija povećava administrativno opterećenje, oduzima vrijeme i dovodi do umanjenja kvalitete odluka u interesu građana.

TAČNO
NETAČNO

pitanje #10

Kada je Bosna i Hercegovina pristupila OGP inicijativi?

2014
2011
Pretraži..

Tačnih odgovora 4/10

48%

Vaš rezultat