На основу чл. 21. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр.19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 и 93/17), Агенција за државну службу Босне и Херцеговине, у име Канцеларије координатора за реформу јавне управе при Канцеларији Предсједавајућег Савјета министара БиХ, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за попуњавање радних мјеста државних службеника у Канцеларији координатора за реформу јавне управе при Канцеларији Предсједавајућег Вијећа министара БиХ

1/01 Шеф Јединице за материјално – финансијске и опште послове

ЈЕДИНИЦА ЗА МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИЈСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

1/01 Шеф Јединице за материјално – финансијске и опште послове – један извршилац

Опис задатака и дужности: организује, координира и руководи радом Јединице за материјално-финансијске и опште послове; одговара за законито, стручно и благовремено обављање послова из њеног дјелокруга и правилно кориштење финансијских и материјалних средстава; прати и стара се о примјени законске регулативе у вези послова из дјелокруга Јединице; припрема приједлог буџета Уреда за РЈУ, те контролише исправност финансијске и друге документације; даје смјернице за извршавање послова; стара се о изради програма рада и извјештаја о раду Јединице, као и изради других стручних материјала из њеног дјелокруга; информише координатора и замјеника координатора о свим питањима значајним за рад Јединице; сарађује са руководиоцима осталих јединица у Уреду за РЈУ, министарствима и другим институцијама, те обавља и друге послове које одреди координатор.

Посебни услови: ВСС- економски факултет; најмање четири године одговарајућег радног искуства; доказане надзорне, организационе, аналитичке вјештине и познавање метода извјештавања; способност рада у интердисциплинарној средини; самоиницијативност и оријентисаност на резултате; способност да сарађује са другим организацијама и институцијама; познавање рада на рачунару

Статус: државни службеник

Припадајућа основна нето плата: 1.545,99 КМ

Број извршилаца: један (1) извршилац

Мјесто рада: Сарајево

Напомена за све кандидате:
– Поред посебних услова наведених у Јавном огласу, кандидати морају испуњавати и опште услове прописане чланом 22. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине.
– Независно о свим другим захтјевима из овог огласа, кандидати који су завршили студије по Болоњском систему студирања, дужни су, поред остале тражене документације, обавезно доставити диплому првог циклуса ( основног додипломског студија), чак иако се огласом тражи други и трећи циклус Болоњског система студирања, осим за интегрисане студије код којих је потребно доставити и доказ да се ради о интегрисаном студију, ако то није видљиво из саме основне дипломе, додатка дипломи или рјешења о нострификацији/признавању.
– Кандидати не смију бити у сукобу интереса, односно неспојивости, из члана 16. став 1. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине.
– Под радним искуством подразумијева се радно искуство након стечене високе стручне спреме, односно високог образовања.
– За спровођење конкурсне процедуре по овом Јавном огласу формират ће се једна (1) Комисија за избор.
Потребни документи:
I Овјерене копије:
– универзитетске дипломе (нострификоване/признате дипломе, уколико факултет није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 06.04.1992. године) односно, за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском систему студирања уз универзитетску диплому и додатак дипломи; изнимно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију универзитетске дипломе достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца;
– увјерења о држављанству (не старије од 6 мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа);
– увјерења о положеном стручном управном испиту односно јавном испиту;
– потврде или увјерења као доказа о траженој врсти радног искуства;
– доказа о траженом нивоу знања рада на рачунару.
II Својеручно потписан:
– попуњен образац Агенције за државну службу БиХ: исти можете преузети у просторијама Агенције за државну службу БиХ или на web страници Агенције: www.ads.gov.ba. Напомињемо да потписан и попуњен образац не може служити као доказ било ког услова из текста Јавног огласа, исти само олакшава рад органу који врши избор и именовање, те представља само информације о кандидату, које је потребно доказати траженом документацијом.

Овјерене копије докумената немају ограничен рок важења, под условом да ни документи чије су копије овјерене немају назначен (прецизиран) рок важења.
Обратити пажњу на сљедећа документа која не треба достављати, јер иста не могу служити као ваљан доказ:
– Увјерење о дипломирању старије од годину дана. Универзитетске дипломе академског звања магистра или еквивалента, академског звања доктора или еквивалента или др. сличне дипломе, уколико исте нису евентуално тражене у посебним условима текста огласа. Исте не могу доказати стечено звање завршеног додипломског (основног) студија. Не достављати универзитетску диплому без додатка дипломи уколико је високо образовање стечено по Болоњском систему студирања.
– У погледу доказивања држављанства и старосне доби не треба достављати копију личне карте, обавјештење да је уведен у евиденцију пребивалишта – боравишта са личним подацима (образац пријава/одјава), неважеће увјерење о држављанству, односно, увјерење старије од шест мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа.
– У погледу доказивања стручног управног испита односно јавног испита не достављати увјерења стручних испита у оквиру других струка, увјерења о положеном испиту за судију за прекршаје и сл.
– У погледу радног искуства не достављати: радну књижицу јер иста не може доказати ниједан облик радног искуства, може доказати само радни стаж. Потврде/увјерења којима се доказује радни стаж, такође неће бити узете у разматрање, јер радни стаж представља само вријеме које запосленик проведе у радном односу, исти не може доказати о којој врсти радног искуства је ријеч; уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о дјелу и др. уговоре; рјешење или одлуку о заснивању/престанку радног односа – исти доказују само почетак/престанак радног ангажмана и назив радног мјеста, не и континуитет истог; споразум, препоруке или друге сличне исправе уколико не садрже све елементе потврде/увјерења, увјерења издата од стране ПИО/МИО о подацима регистрованим у матичној евиденцији без потврде ПИО/МИО гдје је наведена шифра занимања. Такође, не достављати документа која не садрже елементе потврде или увјерења, односно документа у којима није децидно наведено следеће: основне генералије, врста школске спреме у оквиру радног мјеста тј. стручна спрема предвиђена за конкретно радно мјесто, назив радног мјеста, прецизиран период радног ангажовања, те осталим релевантним подацима за доказивање тражене врсте радног искуства.
– У погледу доказивања нивоа знања страног језика/рада на рачунару, не достављати потврду или увјерење послодавца гдје је лице било у радном односу, којом послодавац потврђује знање страног језика/рада на рачунару, јер исти није регистрован за обављање те дјелатности, те такви докази нису ваљани. Не достављати свједочанства о завршеним разредима средње школе.
– Непотписан, непопуњен, исправљен или измијењен пријавни образац.

За додатне информације, у погледу потребне документације, кандидати се упућују на службену интернет страницу Агенције за државну службу БиХ ( www.ads.gov.ba), линк Конкурси/Стоп грешкама у пријавама.
Додатни документи који се достављају накнадно:
– Кандидати који буду успјешни на писменом дијелу стручног испита обавезни су на усмени дио стручног испита (интервју) донијети увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца), које се не доставља заједно са другим документима, у противном неће моћи приступити истом. Изнимно, а у случају ако кандидат из објективних разлога не достави тражено увјерење на интервју, исто треба доставити најкасније до момента преузимања дужности, у супротном скида се с листе успјешних кандидата.
– Изабрани (постављени/именовани) кандидат дужан је институцији Босне и Херцеговине доставити, у складу са чланом 22. тачка д) Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, увјерење о радној способности (љекарско увјерење), као доказ да је здравствено способан за вршење одређених послова предвиђених овим положајем.
Јавни конкурс се спроводи у складу са Одлуком о начину полагања јавног и стручног испита („Службени гласник БиХ“, бр. 96/07, 43/10 и 103/12) – (у даљем тексту Одлука) и Правилником о карактеру и садржају јавног конкурса, начину спровођења интервјуа и обрасцима за спровођење интервјуа („Службени гласник БиХ“, бр. 63/16 и 21/17), чији је саставни дио Оквир компетенција. Кандидати који немају положен стручни (управни) испит, прије приступања стручном испиту ће полагати јавни испит у складу са Одлуком. Јавни испит на коме је кандидат задовољио важи само за конкретан јавни конкурс, о чему се не издаје увјерење, а на кандидата који буде постављен на радно мјесто примјењује се члан 56. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17) и члан 12. Одлуке.
Кандидати који су од момента подношења пријаве на Јавни оглас до дана одржавања јавног испита положили стручни управни испит или јавни испит, испит општег знања, односно испит који одговара побројаним испитима, тј. који нису у обавези полагати јавни испит у складу са одредбама члана 13. Одлуке, дужни су обавијестити Агенцију о истом најкасније до заказаног термина одржавања јавног испита, а доказ о наведеном требају непосредно доставити Агенцији (не слати путем поште), искључиво до почетка термина писменог дијела стручног испита. У случају да се кандидат не одазове позиву на јавни испит, а не приложи тражени доказ до писменог дијела стручног испита сматрат ће се да је одустао од своје пријаве на наведени Јавни оглас
Градиво и правни извори односно литература за полагање јавног испита утврђени су Програмом полагања јавног испита („Службени гласник БиХ“, бр. 28/08 и 18/12).
Све тражене документе треба доставити најкасније до _________ (21 дан од датума објаве на њеб страници АДС), путем поште препоручено на адресу:
Агенција за државну службу Босне и Херцеговине
„Јавни оглас за попуњавање радног мјеста државног службеника у Канцеларији координатора за реформу јавне“
Трг Босне и Херцеговине 1, 71000 Сарајево.

Испуњавање услова утврђених овим огласом рачуна се са даном предавања пријаве.
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, пријаве кандидата који не испуњавају услове овог Огласа, као и копије тражене документације које нису овјерене, неће се узимати у разматрање.
.