Јавни оглас за попуњавање радних мјеста државних службеника у Уреду координатора за реформу јавне управе при Уреду Предсједавајућег Савјета министара БиХ

Крајњи рок за пријаве: 13.06.2018.

Радна мјеста за која је расписан конкурс:
1/01 Стручни сарадник за реформу јавне управе
1/02 Стручни сарадник за донаторску координацију, финансије, наџор и евалуацију

У тексту Јавног огласа за попуњавање радних мјеста државних службеника у Уреду координатора за реформу јавне управе при Уреду Предсједавајућег Савјета министара БиХ, техничком грешком написана је погрешна адреса за достављање огласом тражене документације.

Адреса на коју требате доставити тражену документацију је:

Агенција за државну службу Босне и Херцеговине

„Јавни оглас за попуњавање радних мјеста државних службеника у Уреду координатора за реформу јавне“

Трг Босне и Херцеговине 1, 71000 Сарајево.

На основу члана 21. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине „Службени гласник БиХ”, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 и 93/17), Агенција за државну службу Босне и Херцеговине, у име Уреда координатора за реформу јавне управе при Уреду Предсједавајућег Савјета министара БиХ, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуњавање радних мјеста државних службеника у Уреду координатора

за реформу јавне управе при Уреду Предсједавајућег Савјета министара БиХ

1/01 Стручни сарадник за реформу јавне управе

1/02 Стручни сарадник за донаторску координацију, финансије, наџор и евалуацију

ОПЕРАТИВНА ЈЕДНИЦА

1/01 Стручни сарадник за реформу јавне управе

Опис послова и радних задатака: Помаже стручном савјетнику код припремања и координирања састанака надзорног и имплементационих тимова; израђује записнике, извјештаје, дописе и друге документе; прати међународна искуства и добру праксу као и законске регулативе и одлуке извршних и законодавних органа у реформској области; обезбјеђује уредно вођење документације по појединим предметима и активностима; даје подршку стручном савјетнику у дизајнирању и изради пројектне документације; прикупља потребну документацију по различитим питањима и задацима у циљу одговарајућег информисања руководиоца и/или одговорних извршилаца; по потреби обавља и остале задатке по налогу непосредног руководиоца.

Посебни услови: ВСС-друштвеног смјера; најмање једну годину одговарајућег радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; добро познавање енглеског језика; добро познавање питања везаних за реформу јавне управе и европске интеграције; добре способности комуникације, добра вјештина писања, развијене преговарачке способности, самоиницијативност, усмјереност ка постизању резултата;

Статус: државни службеник

Припадајућа основна нето плата: 998,95 КМ.

Број извршилаца: два (2)

Мјесто рада: Сарајево

ЈЕДИНИЦА ЗА ДОНАТОРСКУ КООРДИНАЦИЈУ, ФИНАНСИЈЕ, НАЏОР И ЕВАЛУАЦИЈУ

1/02 Стручни сарадник за донаторску координацију, финансије, наџор и евалуацију

Опис послова и радних задатака: Помаже шефу Јединице у координацији с донаторима; помаже при изради описа дужности у погледу активности пружања техничке подршке у случају потребе; помаже код постизања циљева при провођењу реформе јавне управе у областима индивидуалне политике; учествује на релевантним састанцима и радним групама; помаже код надзорних и евалуацијских активности како би се осигурала успјешна проведба стратегије реформе јавне управе; обавља истраживање и по потреби пише извјештаје; помаже код успостављања и одржавања базе података о ранијим и текућим пројектима реформе јавне управе; омогућује правовремени и квалитетни увид у индивидуалне пројекте реформе јавне управе; помаже при подизању свијести и активностима јавног информисања везано за стратегију реформе јавне управе; обавља остале задатке које додијели шеф Јединице и координатор.

Посебни услови: ВСС-факултет друштвеног смјера; најмање једна година одговарајућег радног искуства; познавање реформе јавне управе; добре комуникационе вјештине и вјештина писања; способност рада у интердисциплинарној средини; самоиницијативност и оријентисаност на резултате; добро познавање енглеског језика.

Статус: државни службеник

Припадајућа основна нето плата: 998,95 КМ.

Број извршилаца: један (1)

Мјесто рада: Сарајево

Напомене за све кандидате:

– Поред посебних услова наведених у Јавном огласу, кандидати морају испуњавати и опште услове прописане чланом 22. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине.

– Кандидати не смију бити у сукобу интереса, односно неспојивости, из члана 16. став (1) Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине.

– Под радним искуством подразумијева се радно искуство након стечене високе стручне спреме, односно високог образовања.

– За спровођење конкурсне процедуре по овом јавном огласу формират ће се једна Комисија за избор.

Потребни документи:

I Овјерене копије:

– универзитетске дипломе (нострификоване/признате дипломе, уколико факултет није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 06.04.1992. године) односно, за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском систему уз универзитетску диплому и додатак дипломи; изнимно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију универзитетске дипломе достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца;

– увјерења о држављанству (не старије од 6 мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа);

– увјерења о положеном стручном управном испиту односно јавном испиту;

– потврде или увјерења као доказа о траженој врсти радног искуства;

– доказа о траженом нивоу знања страног језика;

– доказа о траженом нивоу знања рада на рачунару (само за позицију 1/01);

II Својеручно потписан:

– попуњен образац Агенције за државну службу БиХ: исти можете преузети у просторијама Агенције за државну службу БиХ или на web страници Агенције:  www.ads.gov.ba. Напомињемо да потписан и попуњен образац не може служити као доказ било ког услова из текста Јавног огласа, исти само олакшава рад органу који врши избор и именовање, те представља само информације о кандидату, које је потребно доказати траженом документацијом.

Овјерене копије докумената немају ограничен рок важења, под условом да ни документи чије су копије овјерене немају назначен (прецизиран) рок важења.

Обратити пажњу на сљедећа документа која не треба достављати, јер иста не могу служити као ваљан доказ:

– Увјерење о дипломирању старије од годину дана. Универзитетске дипломе академског звања магистра или еквивалента, академског звања доктора или еквивалента или др. сличне дипломе, уколико исте нису евентуално тражене у посебним условима текста огласа. Исте не могу доказати стечено звање завршеног додипломског (основног) студија. Не достављати универзитетску диплому без додатка дипломи уколико је високо образовање стечено по Болоњском систему студирања.

– У погледу доказивања држављанства и старосне доби не треба достављати копију личне карте, обавјештење да је уведен у евиденцију пребивалишта – боравишта са личним подацима (образац пријава/одјава), неважеће увјерење о држављанству, односно, увјерење старије од шест мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа.

– У погледу доказивања стручног управног испита односно јавног испита не достављати увјерења стручних испита у оквиру других струка, увјерења о положеном испиту за судију за прекршаје и сл.

– У погледу радног искуства не достављати: радну књижицу јер иста не може доказати ниједан облик радног искуства, може доказати само радни стаж. Потврде/увјерења којима се доказује радни стаж, такође неће бити узете у разматрање, јер радни стаж представља само вријеме које запосленик проведе у радном односу, исти не може доказати о којој врсти радног искуства је ријеч; уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о дјелу и др. уговоре; рјешење или одлуку о заснивању/престанку радног односа – исти доказују само почетак/престанак радног ангажмана и назив радног мјеста, не и континуитет истог; споразум, препоруке или друге сличне исправе уколико не садрже све елементе потврде/увјерења, увјерења издата од стране ПИО/МИО о подацима регистрованим у матичној евиденцији без потврде ПИО/МИО гдје је наведена шифра занимања. Такође, не достављати документа која не садрже елементе потврде или увјерења, односно документа у којима није децидно наведено следеће: основне генералије, врста школске спреме у оквиру радног мјеста тј. стручна спрема предвиђена за конкретно радно мјесто, назив радног мјеста, прецизиран период радног ангажовања, те осталим релевантним подацима за доказивање тражене врсте радног искуства.

– У погледу доказивања нивоа знања страног језика или рада на рачунару не достављати потврду или увјерење послодавца гдје је лице било у радном односу, којом послодавац потврђује знање страног језика или рада на рачунару јер исти није регистрован за обављање те дјелатности, те такви докази нису ваљани. Не достављати свједочанства о завршеним разредима средње школе.

– Непотписан, непопуњен, исправљен или измијењен пријавни образац.

За додатне информације, у погледу потребне документације, кандидати се упућују на службену интернет страницу Агенције за државну службу БиХ (www.ads.gov.ba), линк Конкурси/Стоп грешкама у пријавама.

Додатни документи који се достављају накнадно:

– Кандидати који буду успјешни на писменом дијелу стручног испита обавезни су на усмени дио стручног испита (интервју) донијети увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца), које се не доставља заједно са другим документима, у противном неће моћи приступити истом. Изнимно, а у случају ако кандидат из објективних разлога не достави тражено увјерење на интервју, исто треба доставити најкасније до момента преузимања дужности, у супротном скида се с листе успјешних кандидата.

– Изабрани (постављени/именовани) кандидат дужан је институцији Босне и Херцеговине доставити, у складу са чланом 22. тачка д) Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, увјерење о радној способности (љекарско увјерење), као доказ да је здравствено способан за вршење одређених послова предвиђених овим положајем.

Јавни конкурс се спроводи у складу са Одлуком о начину полагања јавног и стручног испита („Службени гласник БиХ“, бр. 96/07, 43/10 и 103/12) – (у даљем тексту Одлука) и Правилником о карактеру и садржају јавног конкурса, начину спровођења интервјуа и обрасцима за спровођење интервјуа („Службени гласник БиХ“, бр. 63/16 и 21/17), чији је саставни дио Оквир компетенција. Кандидати који немају положен стручни (управни) испит, прије пристепена стручном испиту ће полагати јавни испит у складу са Одлуком. Јавни испит на коме је кандидат задовољио важи само за конкретан јавни конкурс, о чему се не издаје увјерење, а на кандидата који буде постављен на радно мјесто примјењује се члан 56. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17) и члан 12. Одлуке.

Кандидати који су од момента подношења пријаве на Јавни оглас до дана одржавања јавног испита положили стручни управни испит или јавни испит, испит општег знања, односно испит који одговара побројаним испитима, тј. који нису у обавези полагати јавни испит у складу са одредбама члана 13. Одлуке, дужни су обавијестити Агенцију о истом најкасније до заказаног термина одржавања јавног испита, а доказ о наведеном требају непосредно доставити Агенцији (не слати путем поште), искључиво до почетка термина писменог дијела стручног испита. У случају да се кандидат не одазове позиву на јавни испит, а не приложи тражени доказ до писменог дијела стручног испита сматрат ће се да је одустао од своје пријаве на наведени Јавни оглас.

Градиво и правни извори односно литература за полагање јавног испита утврђени су Програмом полагања јавног испита („Службени гласник БиХ“, бр. 28/08 и 18/12).

Сва тражена документа, осим увјерења о невођењу кривичног поступка које се доставља на интервју, треба доставити најкасније до 13.06.2018. године, путем поштанске службе препорученом пошиљком на адресу:

Уред координатора за реформу јавне управе БиХ

„Јавни оглас за попуњавање радних мјеста државних службеника у Уреду координатора за реформу јавне“

71000 Сарајево, Дубровачка бр.6.

Испуњавање услова утврђених овим огласом рачуна се даном предаје пријаве.

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, пријаве кандидата који не испуњавају услове овог огласа, као и копије тражене документације које нису овјерене, неће се узимати у разматрање.

4775_пријавни образац бс нови