У оквиру пројекта „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза II (СППД II)“ који се имплементира средствима Фонда за реформу јавне управе, а који за општи циљ има јачање процеса стратешког планирања и доношења јавних политика у органима јавне управе на свим управним нивоима, у Бања Луци је 19. и 20. априла одржан четврти модул обуке за представнике министарстава у Влади Републике Српске из стратешког планирања, посвећен изради акционих планова.

Кроз четири модула која су одржана од почетка године учесници су савладали основне концепте стратешког планирања (дефинисање визије и мисије, Анализа окружења (SWOT, PESTLE), дефиниција стратешког циља, програма и активности), како би били оспособљени за адекватну импементацију “Одлуке о поступку планирања, праћења и извјештавања о реализацији усвојених стратегија и планова Владе РС и републичких органа управе” (Службени гласник РС, 50/16), чија је примјена започела почетком 2017. године.

Као резултат проведених обука министарства Владе РС уз координацију Јединице за планирање, Секретаријата Владе РС ће у временском оквиру предвиђеном Одлуком израдити одговарајуће планове.