ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ СА МЕЂУНАРОДНОМ ОБЈАВОМ
БРОЈ 423-2-2-11-22/14


 

 
Одјељак И: УГОВОРНИ ОРГАН

 

И.1. Подаци о уговорном органу

Назив: Канцеларија координатора за реформу јавне управе  

Контакт особа: Мирнеса Машић

Адреса: Вразова 9

Поштански број: 71000

Опћина/Град: Сарајево – Центар

ИДБ/ЈИБ: 4200334950020

Телефон: 033565760

Факс: 033565761

Електронска пошта: парцо.оффице@парцо.гов.ба

Интернет адреса: www.парцо.гов.ба

И.2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију: Као под И.1

И.3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће: Као под И.1

И.4. Адреса за додатне информације: Као под И.1

И.5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност:

И.5.а. Врста: Орган управе
     
И.5.б. Ниво: Државни ниво

И.5.ц. Дјелатност: Јавна управа

И.6. Заједничка набавка: Не
    

Одјељак ИИ: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

ИИ.1. Врста уговора: Услуге; Остале услуге.

ИИ.2. Подјела на лотове: Не

ИИ.3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум? Не

ИИ.4. Опис

ИИ.4.а. Назив предмета уговора: Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта "Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека"

ИИ.4.б. Кратак опис предмета уговора: Јавна набавка услуга за имплементацију пројекта "Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека"

ИИ.5. Укупна количина или обим уговора:

а)            Успостава укупне пројектне структуре и дефинисање оквира за успоставу система редукције административних препрека и процјену утицаја прописа за ниво институција БиХ и БД БиХ;

б)           Изградња и/или јачање људских капацитета у институцијама  (укључујући и ресорна министартсва и друге релевантне органе управе) за провођење послова редукције административних препрека и процјене утицаја прописа (укључујући јавне консултације) на свим управним нивоима у БиХ;

ц) Провођење пилот пројеката за процјену утицаја прописа и редукцију административних препрека уз учешће и консултацијске вјежбе цивилног друштва на нивоу институција БиХ, ФБиХ, РС и БД БиХ;

д)           Развој капацитета информационих технологија повезаних са редукцијом административних препрека на нивоу ФБиХ и РС као и за реализацију осталих активности које су предвиђене у пројектном задатку.


ИИ.5.а. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ:       1.319.200,00

ИИ.6. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова: Као у ТД

ИИ.8. Трајање уговора или рок извршења: 24 мјесеца од дана закључења уговора о јавној набавци

Одјељак ИИИ: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ИИИ.1. Да ли се захтјева гаранција за понуду? Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

ИИИ.2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора? Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

ИИИ.4. Ограничења за учешће: (Обавезни услови за учешће из члана 23. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији).

ИИИ.5. Способност за обављање професионалне дјелатности: Као у ТД


ИИИ.6. Економска и финансијска способност: Као у ТД

ИИИ.7. Техничка или професионална способност: Као у ТД

Одјељак ИВ: ПОСТУПАК

 
ИВ.1. Врста поступка: Ограничени поступак

ИВ.2. Критериј за додјелу уговора: Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде
 
ИВ.3. Услови преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

ИВ.3.а. Датум: Може се обезбиједити/доставити захтјев до 30.04.2014.

ИВ.3.б. Новчана накнада: Не

ИВ.4. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум: 14.05.2014.

Вријеме: 12:00 х         

  

Одјељак В: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 
Тендерска документација на писани захтјев може се преузети лично у просторијама Уреда координатора за реформу јавне управе или путем е-маил адресу Мирнеса.Ходзиц@парцо.гов.ба.

Заинтересирани понуђачи могу тражити појашњење тендерске документације од уговорног органа у писаној форми, е-маилом или фаxом и то благовремено, а најкасније 10 (десет) дана прије истека рока за достављање захтјева за учешће тј. до 30.04.2014. године.

Уговорни орган шаље позив за достављање понуда кандидатима који су задовољили предквалификацијске услове уговорног органа.