Сједница Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима бит ће одржана у четвртак 6. фебруара 2014. године, са почетком у 13 часова у просторијама Агенције за државну службу Федерације БиХ, у улици Хамдије Крешевљаковића 19/В у Сарајеву.

Предложени дневни ред:

1. Усвајање дневног реда,

2. Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима од 18.11.2013.године,

3. Анализа стања  у реформској области управљање људским потенцијалима – верификација  података из табела активности и циљева уз годишњи извјештај о напретаку, са освртом на налазе из Извјештаја ревизије учинка,

4. Приједлог плана одржавања сједница Надзорног тима у 2014. години и  договор око  програмских/кључних активности Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима у 2014. години,

5. Ажурирање листе пројеката за финансирање из Фонда за реформу јавне управе и утврђивање приоритета за 2014. годину,

6. Разматрање нацрта пројектног задатка „Обука запослених који обављају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунару“,

7.Разно.