С циљем да се допринесе увођењу управљања заснованог на резултатима Савјет министара БиХ треба да утврди обавезу стратешког и свеобухватног годишњег планирања оријентисаног на тој основи за институције, а планови требају бити повезани са циљевима и усаглашени са програмским буџетом.

Ово је једна од препорука коју је утврдила Канцеларија за ревизију институција БиХ у извјештају о извршеној ревизији учинковитости о теми "Управљање засновано на резултатима кроз планове и извјештаје институција Савјета министара БиХ", који је у посједу БУКА.

Ревизори су уочили да буџетски систем заснован на економској класификацији даје ограничене информације о томе какав ће бити будући утицај одлука које се тренутно доносе.Тако умјесто да се оријентише на утицај који за резултат има учинковито пружање услуга, досадашње одобравање буџета према економској класификацији је усмјерено, закључак је ревизора, на кориштење ресурса, чиме су потицаји за њихово ефикасније и ефективније управљање ограничени.

Оцијењено је да се на нивоу институција Савјет министара БиХ подузимају неке, али ипак, ограничене активности чији је циљ управљање засновано на резултатима, те да су покренути неки пројекти с циљем испуњавања услова за чланство у Европској унији.

У извјештају Канцеларије за ревизију институција БиХ се наглашава да је Савјет министара БиХ одговоран за утврђивање јавних потреба и дефинисање активних јавних политика за њихово рјешавање (институције Савјета министара БиХ су задужене за провођење јавних политика, а буџетом се осигуравају средства за њихов рад).

– Савјет министара БиХ у својим политикама одређује правце дјеловања, циљеве и очекиване резултате, а институције их у својим годишњим плановима требају разрадити до конкретних мјера и активности које ће довести до остварења. Уколико институције не планирају праве мјере и активности, односно уколико не анализирају ефекте и постигнуте циљеве, а Савјет министара БиХ их адекватно не надзире, њихова ефикасност и постизање је угрожено. Само доношењем одлука, циљеви се неће постићи сами од себе.

Савјет министара БиХ треба јачати управљање према резултатима, а у контексту тога истиче се значај планирања, надзор и евалуација резултата рада институција Савјета министара БиХ. Дефинисање циљева и мјерљивих резултата није довољан услов за општи успјех програмског буџетског планирања и управљања заснованог на резултатима. Да би се постигао успјех неопходно је мијењати ставове спрам планирања, стил руковођења, развијати капацитет руководиоца, водства, делегирати одговорности…, наведено је у извјештају Канцеларије за ревизију институција БиХ.

За утврђивање обавезе стратешког и свеобухватног годишњег планирања оријентисаног на тој основи за институције, а чији планови требају бити повезани са циљевима и усаглашени са програмским буџетом како стоји у препорукама нужно је донијети одлуку којом би се утврдили минимални захтјеви за припрему једноставних, прегледних и садржајних планова.

Доношењем овакве одлуке, цијене ревизори, институције БиХ би биле принуђене да развију своје планске и евалуционе капацитете усмјерене на резултате. Одлуку такођер, треба да прати израда приручника о планирању, евалуацији и извјештавању заснованом на резултатима, а за чију припрему би се користила искуства министарстава правде и финансија и трезора, Секретаријата Савјета министара БиХ, Канцеларије координатора за реформу јавне управе и Дирекције за европске интеграције БиХ.

Закључак је да након што се утврди обавеза планирања орјентисаног на резултате, треба нужно осигурати праћење примјене и планирати одговарајуће обуке за државне службенике који су носиоци планирања.Канцеларија за ревизију институција БиХ препоручила је у извјештају Савјету министара БИХ и да ојача надзоре и евалуционе капацитете Генералног секретаријата: осигура да се на све приједлоге планова о раду институција благовремено, прије њиховог разматрања на сједницама, осигура мишљење Министарства финансија и трезора БиХ и тијела Савјета министара БиХ у смислу са програмским буџетским захтјевом и планским директивама.

– Секретаријат Савјета министара БиХ требао би ојачати своје надзорне и евалуционе капацитете, активније пратити реализацију одлука и закључака Савјета министара БиХ и на основу тога давати мишљења на приједлоге планова и извјештаја о раду институција, закључак је државних ревизора.

Препорука је и да се одабере једно министарство или институција код које би се као пилот пројекат почела примјењивати логика управљања ка резултатима, којом би се замијенила детаљна регулатива, а што би се касније могло користити за остале институције.

Оцијењено је да би Министарство финансија и трезора БиХ могло предложити ту институцију према квалитет њених програмских буџетских захтјева.

– Институција би првенствено редуковала своје интерне процедуре и правилнике (број и садржај) који би осигурали довољну организациону флексибилност да у раду примјењује управљање усмјерено ка резултатима. Тој институцији би се и буџет одобравао према програмској, а не према економској класификацији.

Крајњи циљ ове реформе био би да се одлуке о финансирању доносе на основу резултата, а не на основу обима административног апарата, наведено је у извјештају.Ревизори препоручују Савјету министара БиХ и да све стратешке и годишње планове, као и извјештаје о раду институција објављују на интернету.

Објављивањем извјештаја осигурала би се већа транспарентност рада институција, те подигла њихова јавна одговорност за средства која користе за своје пословање.Анализа коју је сачинила Канцеларија за ревизију институција БиХ показује да програмски буџет заснован на резултатима омогућава: већу транспарентност, повећава ефикасност у вршењу јавних услуга, оријентираност на резултате који треба да буду остварени, побољша надзор, осигура бољу алокацију оскудних ресурса те побољша фискалну дисциплину јер овакав буџетски систем омогућава боље постављање приоритета.

– Управљање засновано на резултатима је захтјеван посао, тражи вољу и ангажовање свих упосленика у јавној управи. Главна предност је у томе што процес одлучивања добива већу снагу и што се повећава потенцијал за одговорност Савјета министара БиХ према Парламентарној скупштини БиХ, стоји у закључку тима ревизије учинка.

Државни ревизори наглашавају да су им проведене анализе планских и извјештајних докумената институција, те обављени интервјуи са њиховим компетентним представницима укључених и одговорних за имплементацију и два анализирана стратешка циља омогућили да сагледају како и колико су институције увеле управљање засновано на резултатима.

У складу с тим наведено је да посматрајући само анализиране планске директиве Савјета министара БиХ може се закључити да постоје одређени недостаци који могу утицати на благовремено постизање стратешких циљева. Постојећим смјерницама за планирање, надзор и извјештавање дефинисана је обавеза извјештавања о планираним активностима, али ово, по оцјени државне ревизије – у потпуности не задовољава критерије планирања по захтјевима управљања заснованог на резултатима.

Констатовано је и да се приликом дефинисања стратешких циљева за институције које их требају реализовати, јављају одређени недостаци који утичу на њихово постизање.

Планске директиве – смјернице за планирање Савјета министара БиХ, упркос представљеним проблемима, став је тима ревизије учинка, задовољавале су већину критерија управљања заснованог на резултатима. Тако, анализиране директиве Савјета министара БиХ, оцјена је, са отклоњеним недостацима могу постати примјер добрих пракси за све друге директиве које Савјет министара БиХ буде доносио. (Бука)