ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ

БРОЈ 423-2-2-1-10/12

 

Одјељак I: УГОВОРНИ ОРГАН

 

I.1. Подаци о уговорном органу

Назив: Канцеларија координатора за реформу јавне управе

Контакт особе: Мирнеса Хоџић и Мубера Бегић

Адреса: Вразова 9

Поштански број: 71000

Општина/град: Сарајево – Центар

Идентификациони број/Јединствени идентификациони број: 4200334950020

Телефон: 033565760

Факс: 033565761

Електронска пошта (e-mail): parco.office@parco.gov.ba

Интернет адреса (web): www.parco.gov.ba

I.2. Адреса за додатне информације: Као под I.1.

I.3. Адреса за преузимање тендерске документације: као под I.1.

I.4. Адреса за доставу понуда/захтјева за учешће: као под I.1.

I.5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност

I.5.а. Врста уговорног органа: Орган управе

I.5.б. Ниво којем припада уговорни орган: Државни ниво

I.5.ц. Дјелатност уговорног органа: Јавна управа

I.6. Заједничка набавка: Не

 

Одјељак II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

 

II.1. Врста Уговора: Услуге/Остале услуге

II.2. Подјела на лотове: Не

II.3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?: Не

II.4. Опис

II.4.а. Назив предмета уговора: Јавна набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта "Обука службеника за информисање/односе с јавношћу-фаза II";

II.4.б. Кратак опис предмета уговора: Јавна набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта "Обука службеника за информисање/односе с јавношћу-фаза II"

II.5. Укупна количина уговора или обим уговора:

а) Израда методологије и структуре истраживања компетенција и вјештина службеника за информисање/односе с јавношћу, те утврђивање потреба за обуком из других области значајних за њихов рад.

б) Реализација истраживања компетенција и вјештина службеника за информисање/односе с јавношћу, те утврђивање потреба за обуком из других области значајних за њихов рад;

ц) Дизајн и припрема програма обуке за службеника за информисање/односе с јавношћу, утврђивање садржаја и материјала за специјализовану структуирану обуку (на бази претходног истраживања);

д) Реализација обуке за државне службенике за информисање/односе с јавношћу. Обука реализована у три групе;

е) Организација и одржавање тематске конференције о савременим трендовима односа с јавношћу у јавном сектору.

II.5.а. Процијењена укупна вриједност без ПДВ-а: 102.564,10 КМ

II.6. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова: Сарајево, Бања Лука, Брчко

II.8. Трајање уговора или рок извршења: 8 мјесеци од дана закључења уговора

Одјељак III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

III.1. Да ли се захтијева гаранција за понуду?: Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

III.2. Да ли се захтијева гаранција за извршење уговора?: Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

III.4. Ограничења за учешће: (Обавезни услови за учешће из члана 23. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији).

III.5. Способност за обављање професионалне дјелатности: Кандидати требају уз захтјев за учешће доставити доказ о регистрацији у релевантном професионалном или трговачком регистру у земљи у којој су основали фирму или доставити посебну изјаву или референцу којом се доказује њихово право да се професионално баве одређеном дјелатношћу.

III.6. Економска и финансијска способност:

а) Остварен промет у износу од најмање 120.000,00 КМ у сегменту пословања који је предмет уговора (пружање консултантских услуга) у посљедње двије године.

НАПОМЕНА: претходни износ промета односи се на укупни износ промета остварен у двије финансијске године заједно, односно од почетка пословања, ако је кандидат регистрован, односно почео са радом прије мање од двије године

б) остварује позитивне резултате пословања у посљедње двије године

ц) рачуни код пословних банака не смију бити блокирани у посљедњих 6 (шест) мјесеци

III.7. Техничка или професионална способност:

а) Кандидат треба осигурати све потребне техничке ресурсе и средства потребна за извршење уговора у складу са захтјевима из пројектног задатка из Анекса 4 ТД (посебно према захтјевима наведеним у тачкама 4.3.2, 6.4, 6.5 и 6.6 пројектног задатка)

б) Посједовати искуство у реализацији обуке и изградњи капацитета за запослене у државној служби/управи или јавном сектору

ц) Имати ангажовано најмање двоје запослених у протекле 2 (двије) године који су били задужени за реализацију сличних уговора (осигуравање техничке помоћи и пружање консултантских услуга).

д) Да ангажовани експерти нису у сукобу интереса у складу са важећим прописима БиХ

е) Кандидати требају осигурати тражено особље за извршење уговора и пружање услуга које су предмет јавне набавке (кључне и друге експерте) са квалификацијама и искуством који одговарају захтјевима који су наведени у пројектном задатку у секцији 6.1 Особље.

 

Одјељак IV: ПОСТУПАК

 

IV.1. Врста поступка: Ограничени поступак

IV.2. Критеријум за додјелу уговора: Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде

IV.3. Услови за доставу/преузимање тендерске документације

IV.3.а. Датум: може се обезбиједити до 30.11.2012.

IV.3.б. Новчана накнада: Не

IV.4. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће:

Датум: 10.12.2012.

Вријеме: 12:00

 

Одјељак V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

– Тендерска документација на писани захтјев може се преузети лично у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе или путем е-mail-а на адресу Mirnesa.Hodzic@parco.gov.ba .

– Заинтересовани понуђачи могу тражити појашњење тендерске документације од уговорног органа у писаној форми, и то благовремено, а најкасније 10 (десет) дана прије истека рока за достављање захтјева за учешће/понуда тј. 30.11.2012. године писаним путем, факсом или e-mail-ом.

– Уговорни орган шаље позив за достављање понуда кандидатима који су задовољили предквалификационе услове уговорног органа.