СИГМА – заједничка иницијатива Европске уније и Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) – игра изузетно значајну улогу у процесима реформе јавне управе у земљама Југоисточне Европе. Кроз техничку и савјетодавну помоћ, СИГМА је укључена и у процес реформе јавне управе у Босни и Херцеговини.

Битна компонента помоћи СИГМА-е огледа се и у великом броју припремљених анализа, истраживања, публикација и других докумената који се баве одређеним проблемима и питањима унутар управе.У том смислу, најважнија подручја дјеловања СИГМА-е су:

  • Правни оквир, државна служба, администрација,правосудни систем и интегритет;

  • Интерна и екстерна ревизија и финансијска контрола;

  • Јавне набавке;

  • Регулаторни системи и системи за доношење политика.

У овој години СИГМА је објавила збирку докумената (Collection of papers) која садржи истраживања, анализе, студије и извјештаје који третирају проблематику унутар четири поменуте области дјеловања.

Collection of SIGMA papers

Поменута збирка докумената представља серију специјализованих извјештаја објављених у оквиру активности СИГМА проведених у сарадњи са корисницима. Посебан фокус ових докумената је на специфичним питањима управе и менаџмента.

Ове документе можете погледати и преузети овдје . Публикације доступне на српском, хрваском и босанском језику можете преузети овдје .

Уколико желите добити копију СИГМА ДВД са одабраним публикацијама за 2010. годину, зехтјев можете послати на sigmaweb.oecd.org .

 

 

 

О СИГМА

Ова заједничка иницијатива ЕУ и ОЕЦД први пут покренута је 1992. године у оквиру PHARE програма, са циљем подршке реформи јавне управе у 5 Централноевропских земаља. Паралелно са развојем процеса стабилизације и придруживања, и помоћ СИГМА-е се проширивала и на друге земље, укључујући свих десет држава из проширења ЕУ 2004, као и двије из проширења 2007. године.

У 2010. години, СИГМА је радила са 4 земље кандидата (Хрватска, Македонија, Црна Гора и Турска) и 4 земље потенцијална кандидата (Босна и Херцеговина, Албанија, Србија и Косово под резолуцијом УН 1244/99).

СИГМА је одјељење ОЕЦД Директората за Јавну управу и територијани развој, те развија и користи његову експертизу као и мрежу експерата за менаџмент у јавном сектору као и мреже доносилаца одлука у земљама чланицама ОЕЦД.

СИГМА координише своје активности са Генералним Директоратима Европске комисије, укључујући  и Директорате за буџет, унутрашње тржиште и услуге, те са посебним тијелима као што су Европска канцеларија за спријечавање превара (ОЛАФ) и Европски суд ревизора (ЕЦА).

Више информација могуће је пронаћи на званичној wеб страници СИГМА .