Реци.ба: Чланство у Европској унији значи заузимање адекватног мјеста у заједници модерних демократских европских држава. Оно носи са собом предности политичке, економске и социјалне природе. Дакле, интегрирањем у Европску унију проширује се зона мира, стабилности и сигурности на земљу која постаје чланица, доприноси се бржем економском расту у земљи, развоју трговине. За грађане то значи нова радна мјеста, бољу квалитету живота, могућност кориштења помоћи из структурних фондова Уније. Такођер, осим држављанства властите земље, грађани чланица ЕУ имају и држављанство ЕУ. Дакле, моћи ће се слободно кретати, заснивати радни однос и боравити на територији других чланица. Сусрети и комуникација с представницима бројних европских народа с обзиром на снажно промовирање и подршку Европске уније богатству култура и различитости, доприносе развоју толеранције и уважавања међу људима што представља значајну вриједност Уније, каже у интервјуу за Реци.ба директорица Дирекције за европске интеграције Невенка Савић која је на ову дужност ступила половином септембра.

Реци.ба: Шта су то претприступни фондови и чему служе?

Невенка Савић: Инструмент претприступне помоћи (IPA) је интегрирани инструмент који од почетка 2007. године замјењује програме Phare, ISPA и SAPARD те програм CARDS. Основни циљеви овог инструмента, намијењеног државама кандидатима (Хрватска, Македонија, Турска) и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија), су помоћ у усклађивању с правном стечевином ЕУ и њеном провођењу, те припрема за кориштење структурних фондова ЕУ (након приступања). IPA има пет компоненти: помоћ у транзицији и изградња институција, прекогранична сарадња, регионални развој, развој људских потенцијала и рурални развој. Босна и Херцеговина и друге земље потенцијални кандидати кориснице су првих двију компоненти, а државе кандидати имају могућност кориштења свих пет компоненти IPA-е.

Реци.ба: Колико је БиХ у овом тренутку заиста спремна за чланство у ЕУ?

Невенка Савић: Услови за чланство у Европској унији, осим оног из Члана 49. Уговора о ЕУ који подразумијева да се ради о европској држави која поштује принципе слободе, демократије, људских права, основних слобода и правне државе, идентифицирани су на састанку Европског вијећа у Копенхагену 1993. године. Политичком, економском и правном критерију дефинираном у Копенхагену двије године касније, у Мадриду је додан и административни критериј који подразумијева јачање административних структура ради ефикаснијег усвајања и примјене законодавства ЕУ. Европска комисија сваке године у Извјештају о напретку процјењује напредак у степену испуњавања ових критерија узимајући у обзир, у случају потенцијалних кандидата, реализацију обавеза из Европског партнерства и Споразума о стабилизацији и придруживању. У том контексту, план Дирекције је, с обзиром на чињеницу да је 14.октобра објављен Извјештај о напретку БиХ у 2009. години, да направи кумулативну анализу напретка у БиХ у посљедњих пет година. Овакав документ дат ће нам аргументе за адекватне одговоре на питања попут Вашег.

Реци.ба: ЕУ је јединствено тржиште. Да ли је БиХ јединствено тржиште?

Невенка Савић: У закључцима које је Европска комисија извела на основу Извјештаја о напретку и објавила у Стратегији проширења наводи се неколико чињеница које ћу изнијети у одговору на ово питање. Дакле, Европска комисија је процијенила како је провођење Привременог споразума у цјелини било задовољавајуће. Потребно је убрзати припреме за испуњавање осталих захтјева из овог и Споразума о стабилизацији и придруживању. Даље, постигнут је одређени напредак кад су у питању приоритети из Европског партнерства који се односе на област унутрашњег тржишта. С обзиром на слободно кретање роба, остварен је ограничен напредак у подручју стандардизације, акредитације, мјеритељства и надзора над тржиштем. Закључено је како су и даље потребни континуирани напори у усклађивању законодавства с европским у овој области.У погледу услуга и закона о предузећима такођер је постигнут ограничен напредак. И даље је, међутим, потребно боље координирати законодавне иницијативе ентитета у овој области и успоставити јединствену државну надзорну агенцију за банкарство. Забиљежене су одређене промјене у подручју слободног кретања капитала, у области опорезивања усвојен је нови закон о акцизама. Што се тиче конкуренције, постигнут је умјерени напредак на подручју анти-монополског понашања , али нема видљивог напретка на подручју државне помоћи. Такођер, ратифициране су одређене међународне конвенције у погледу права интелектуалног власништва. Европска комисија је закључила како је потребно да БиХ уложи додатне напоре на постизању потпуно функционалног јединственог економског простора на својој територији, што је један од кључних приоритета из Европског партнерства.

Реци.ба: Како Ви оцјењујете брзину којом се БиХ креће у процесу приближавања ЕУ?

Невенка Савић: Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању прошле године Босна и Херцеговина јесте ушла у квалитативно нову фазу процеса приближавања Европској унији. Међутим, и у прошлом, а на извјестан начин и у најновијем Извјештају Европске комисије о напретку, закључено је како потписивање ССП-а није искориштено за потицај потребним реформама како се то очекивало. Слажем се с овом оцјеном и сматрам да се не крећемо довољно брзо у овом процесу, те да је потребно убрзати реформе како бисмо могли напредовати ка наредним фазама процеса приближавања Европској унији.

Реци.ба: Који су ваши приоритети како би убрзали пут БиХ ка ЕУ? 

Невенка Савић: Сматрам да ће усавршавање функције координације рада институција у процесу европских интеграција те координације помоћи ЕУ, што ће бити кључни изазови у моме мандату, генерално допринијети убрзању кретања БиХ на путу ка ЕУ. Посебно битно је издвојити усклађивање босанскохерцеговачког правног система и превођење ацqуис-а, што су, уз споменуту координацију, стожери европских интеграција.

Реци.ба: Заштита људских права и права националних мањина један су од предуслова приступања ЕУ. Колики је БиХ направила напредак у овој области?

Невенка Савић: У закључцима из Извјештаја о напретку објављеним у Стратегији проширења, Европска комисија је оцијенила како је у погледу људских права и заштите мањина постигнут ограничен напредак. Наиме, наведено је како је БиХ ратифицирала главне међународне конвенције о људским правима, али да су потребни напори како би се осигурало боље провођење. Наведено је како је хитно потребно ускладити уставни оквир БиХ са Европском конвенцијом о људским правима. Даље, иако је оцијењено како се људска и политичка права јако добро поштују, наводи се да треба побољшати приступ правди у грађанским и кривичним суђењима и осигурати једнакост пред законом. Забиљежен је ограничен напредак у области културних права и права мањина. Констатирано је да је потребно побољшати провођење Закона о националним мањинама, те промјеном Устава омогућити приступ мањина свим политичким функцијама. Наглашено је како одвајање дјеце у школама на основу етничке припадности и даље остаје проблем.

Реци.ба: Шта могу грађани учинити како би БиХ брже постала чланица ЕУ?

Невенка Савић: Процес европских интеграција подразумијева трансформацију земље и друштва у цјелини јер захтијева свеобухватно прилагођавање политика, институционалног и правног система европским стандардима. У том смислу, сви имају своју улогу у стварању амбијента потребног за ове опсежне унутрашње реформе. Привредници могу допринијети на свој, професори на свој, невладине организације на свој начин, промовирајући и укључујући се у дијалог који ће осигурати потпуно разумијевање овог процеса, а тиме допринијети и његовом убрзању.